Hög efterfrågan ger rekordresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar resultatet för 2022 – ett starkt år med framgångar inom flera områden. Stora affärsvolymer i kombination med ökade försäljningspriser gentemot industrin ledde till den högsta årsomsättningen någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 154 Mkr (124) och styrelsen föreslår en utdelning till medlemmarna om 151 Mkr (76).

De omfattande marknadsförändringarna som präglade år 2022, med stoppade råvaruflöden från Ryssland, gav ökande behov av svensk virkesråvara och resulterade i en rekordhög omsättning för Mellanskog. Framför allt ökade efterfrågan på massaved och energisortiment.

Energikrisen i Europa med stigande inflation och höga drivmedelskostnader påverkade Mellanskogs och skogsägarnas lönsamhet negativt. Den gav samtidigt ökade affärsmöjligheter när efterfrågan på andra energislag än gas ökade kraftigt. För att öka kapaciteten att hantera större volymer och möta den stora efterfrågan investerade Mellanskog i virkesterminaler och har stärkt sina förutsättningar som affärspartner på Östersjömarknaden.

– Trots en orolig och turbulent omvärld gör Mellanskog ett riktigt bra resultat. Vi har stärkt vår position som garant för familjeskogsägarnas intressen och som långsiktig affärspartner och leverantör av hållbar råvara från Mellansverige, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Stark förening som fortsätter växa

Mellanskogs samarbete med Setra Group, som Mellanskog äger hälften av, bidrog till ännu ett mycket starkt år för industrikoncernen. Under 2022 fick Mellanskog 312 Mkr i utdelning från Setra.

Den positiva trenden med ökat medlemsantal fortsätter och antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till cirka 27 600 skogsägare. Under de senaste fyra åren har medlemstillväxten varit nära sju procent. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna stärks genom sammanlagt fyra prishöjningar av virkesråvaran under året. Till kommande stämma föreslås en utdelning till medlemmarna på 151 Mkr, fördelat som 10 procent ränta på insatskapital (21 Mkr) samt efterlikvid på virkesleveranser (130 Mkr).

– Vi summerar nu vårt bästa resultat någonsin, ett resultat som både stärker föreningen och kommer enskilda medlemmarna till del. Även om vi nu går in i en bistrare period gör vi det tillsammans – väl rustade för både utmaningar och möjligheter. Inför vårens föreningsstämma föreslås medlemmarna få dela på en rekordstor utdelning, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskogs styrelse.

Fortsatt stora skador av granbarkborre

Arbetet med att stötta medlemmarna i kampen mot granbarkborrarna fortsätter. Spridningstakten verkar avta på vissa platser i Mellansverige, men skadorna kräver stora insatser även under 2023. Bara i Svealand dödades under året 3,8 miljoner kubikmeter. Med ett allt varmare klimat blir riskspridning ett viktigt inslag i framtidens skogsskötsel.

Sänkt placeringsrisk

Stigande räntor och börsfall gjorde att Mellanskogs finansportfölj tappade i värde, i synnerhet under årets första hälft. Föreningen sökte sig successivt till mindre riskfyllda placeringar för att minska risken för ytterligare förluster.

Politiska förändringar behövs

Oklara tolkningar och brist på besked kopplat till artskyddsförordningen fortsätter att påverka föreningens verksamhet. Mellanskog kräver politiska förändringar kring hantering av nationellt fridlysta arter samt rätt till ekonomisk ersättning när skogsbruk stoppas.

Nyckeltal

  • Omsättning 4 521 Mkr (4 022)
  • Leveranser 5,7 Mm³fub (5,7)¹
  • Rörelseresultat 154 Mkr (124)
  • Finansnetto 276 Mkr (283)
  • Kassaflöde, löpande verksamhet 587 Mkr (136)
  • Soliditet 27 % Mkr (23 %)

Föregående års siffror anges inom parentes.
Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5 procent av utestående aktier.
¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 070-676 88 11
Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog, 072-601 53 66

Ta del av balans- och resultaträkningen i tabellen nedan eller i detta dokument:
Resultat- och balansräkning helår 2022, Mellanskog

Fredrik Munter, vd Mellanskog, och Karin Perers, ordförande Mellanskog.

RESULTATRÄKNING    
Belopp i Mkr 2022-12-31 2021-12-31
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 4 514 4 018
Övriga rörelseintäkter 7 4
Summa rörelseintäkter 4 521 4 022
Rörelsekostnader -4 365 -3 896
Avskrivningar -2 -2
Summa rörelsekostnader -4 367 -3 898
Rörelseresultat 154 124
Finansiella intäkter och kostnader 276 283
Resultat efter finansiella poster 430 406
Skatt 6 -10
Årets resultat 436 396
BALANSRÄKNING    
Belopp i Mkr 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 28 23
Finansiella anläggningstillgångar 903 898
Summa anläggningstillgångar 931 921
Omsättningstillgångar    
Varulager 64 78
Kortfristiga fordringar 724 697
Kortfristiga placeringar 1 999 1 371
Kassa och bank 472 410
Summa omsättningstillgångar 3 259 2 556
Summa tillgångar 4 190 3 477
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 243 263
Fritt eget kapital 892 532
Summa eget kapital 1 135 795
Räntebärande skulder 2 311 2 084
Icke räntebärande skulder 744 598
Summa skulder 3 056 2 682
Summa eget kapital och skulder 4 190 3 477

Mellanskog har fått utmärkelsen Karriärföretag 2023

Vi har blivit utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag 2023. Utmärkelsen delas ut till arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga talanger.

Juryns motivering lyder:

“Mellanskog är en nytänkande och spännande arbetsgivare som har ett gediget employer branding arbete. Med många utvecklings- och karriärmöjligheter för såväl studenter, young professionals och seniora medarbetare finns det en plats här för alla. Det finns en varm och trivsam företagskultur och att Mellanskog värdesätter sina medarbetare lyser igenom i deras kommunikation. En mycket inspirerande arbetsgivare.”

– Vi är väldigt stolta över den fina utmärkelsen, den bekräftar att vårt arbete att ta fram och kommunicera kring vårt arbetsgivarvarumärke har träffat rätt. Vi har lyckats förmedla vilka Mellanskog är och vad vi erbjuder våra medarbetare, säger Åsa Holmstrand, HR-chef på Mellanskog.

En av de saker juryn lyfte i sin motivering var företagskulturen och den trivsamma stämningen.

– Mellanskogs företagskultur är unik, här finns ett genuint engagemang och en stark vilja att göra skillnad för de privata skogsägarna. Känslan av att arbeta för ett högre syfte binder oss samman och skapar en gemensam grund. Här bryr vi oss om varandra. Vi tar hand om skogen tillsammans, avslutar Åsa.

En karriär på Mellanskog

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Mellanskog? På vår karriärwebb kan du läsa vad vi erbjuder våra medarbetare och även lära känna några av oss som jobbar här. Där finns även information om vårt aspirantprogram, praktikplatser, sommarjobb, stipendium och examensjobb. Läs mer här: mellanskog.se/karriar

Om Karriärföretagen

Karriärföretagen riktar sig till studenter och unga talanger som nyligen tagit klivet ut i arbetslivet. Sedan 2011 presenterar Karriärföretagen årligen en lista med Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Initialt krävs det att arbetsgivaren lever upp till ett antal grundkriterier och passerar en urvalsprocess. Därefter väljer en välmeriterad jury ut de slutgiltiga arbetsgivarna som får lov att kalla sig Karriärföretag under ett år. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger.