Glädjande besked om ersättning för fjällnära skogar

Ett antal skogsägare i norra Sverige har stämt staten då de nekats ersättning för fjällnära skog som de inte fått avverka. I de första fem målen som avgjorts idag har Mark- och miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem, totalt ca 18 miljoner kronor. Domarna är de första i denna fråga och kommer att vara vägledande.

Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk.

Karin Perers, styrelseordförande Mellanskog

– Dagens dom är som Davids seger mot Goliat. Enskilda skogsägare har tvingats stämma staten för att få rättmätig ersättning när de nekas att bruka sin mark. Domstolen ger dem rätt och det är en enorm lättnad, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Handlar om enskildas rättssäkerhet

Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet. Rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter.

Domen från Mark- och miljödomstolen kan komma att överklagas till högre instans.

Alla stormdrabbade medlemmar kommer att få hjälp

Några dagar har gått sedan stormen Alfrida drabbade Mellanskogs område. Skogsägare kan nu börja se omfattningen av skadorna och på Mellanskog arbetas det hårt med att samtala med skogsägare, inventera skador och planera för åtgärder.

Jonas Hesselman är tillförordnad virkesområdeschef i Uppland.

Kan du beskriva läget just nu?

– Vi ser att de främsta skadorna finns öster om E4:an. Det handlar framförallt om östra och norra Uppland, Norrtälje och delar av Stockholm. Generellt kan man säga att ju längre österut man kommer desto värre är skadorna.

-Samtidigt bedömer vi att Skogsstyrelsens prognos om att ungefär 500 000 kubik har fallit är realistisk och hanterbar.

Vilken hjälp kan man få som medlem?
– Alla medlemmar som vill ha vår hjälp ska få vår hjälp. Det viktigaste budskapet just nu är att samla information och göra saker i rätt ordning, vi har våren på oss att hantera virket. Det är viktigt att inte stressa fram beslut eller åtgärder i skogen.

Är det något särskilt man ska tänka på som skogsägare?
– Det är jättebra om man har möjlighet att skaffa sig en uppfattning om skadorna på den egna fastigheten. Tänk på säkerheten i första hand,  men ta gärna en promenad och titta hur det ser ut och återkoppla till oss.

Innebär stormen en ökad risk för granbarkborre?
– I Uppland och Stockholm tillhör vi inte det värsta riskområdet men det är viktigt att vi tar reda på virket i tid annars finns en överhängande risk för ökade angrepp under kommande år. Samtidigt vet vi att träd med rotkontakt brukar klara sig ganska bra, så undvik att gå ut och rotkapa själv. Vänta på maskinerna.

Jonas Hesselman

Gotland drabbad av Alfrida
Även på Gotland har stormen dragit fram, framförallt på norra Gotland och Fårö. Jan Ekdahl är virkesområdeschef i området. Han uppmanar alla drabbade skogsägare att ta kontakt med Mellanskog:
-Med tanke på insektsangrepp med mera är det bra att ta kontakt med oss. Vi kommer att göra en översyn av läget efter stormen, men ser gärna att även skogsägarna ger sig ut och tar en titt i den egna skogen, säger han.
Jan EkdahlJan Ekdahl

Titta till årets planteringar

Du kanske behöver hjälpplantera. I spåren av den extremt torra sommaren har fler plantor än normalt dött. Även på hyggen som planterats enligt konstens alla regler.

– Det börjar komma in allt fler önskemål om hjälpplanteringar, säger Erik Viklund, skogsvårdschef på Mellanskog. Med tanke på den extremt torra sommaren så är det ganska väntat.
Att en del plantor dör är fullt normalt. Men i år dog fler än normalt. Även på hyggen som markberetts och planterats enligt konstens alla regler. Det är svårt att värja sig mot så här extrema förhållanden.

Brist på plantor

Samtidigt börjar det märkas en viss brist på plantor då stora delar av skogsbruket står inför samma utmaning som Mellanskogs medlemmar. Dels dog det onormalt många plantor under sommaren 2018. Dels sköts en del planteringar på framtiden då hyggena inte blev markberedda då maskinerna stod stilla på grund av brandrisken.

– Leveranstiden på plantor är lång och när efterfrågan nu ökar förväntar vi oss att det kan bli brist på vissa planttyper. Det är alltid viktigt att vara ute i god tid med plantbeställningar. Men i år är det viktigare än tidigare. Ju snabbare vi får in beställningarna desto större är sannolikheten att vi kan få tag i de plantor som skogsägaren vill ha, avslutar Erik Viklund.

Julnummer med tema ”det gröna guldet”

Nu finns vår medlemstidning, Med Mellanskog, ute för läsning. I detta julnummer kan du läsa om framställning av pyrolysolja, hypen kring KL-trä och även få tips på hur du bygger en egen julgran.

Vårt gröna guld kan bidra stort i omställningen från fossilt till förnybart. Allt som idag görs av olja går också att framställas av skog. Men skogen kommer inte att räcka till allt och vi kommer att behöva göra smarta val när det gäller vilka produkter vi ska satsa på i framtiden. Läs mer om detta i en framtidsspaning av Maria Hollander, VD på Paper Province.

Vidare på temat ”det gröna guldet” har vi besökt Setras fabrik för korslimmat trä i Långshyttan. KL-trä är både kostnadseffektivt och klimatsmart och den globala efterfrågan på materialet väntas fortsätta öka de närmaste åren.

Skogsråvara viktig för transportsektorn

Den svenska transportsektorn ska till 2030 ha minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent. Läs mer om hur det ska gå till i en artikel om biodrivmedel och skogens avgörande roll. Vi har också pratat med Setra och Preem om deras storsatsning vid Kastets sågverk i Gävle. Vid anläggningen ska sågspån bli till bensin och man planerar en årlig produktion av cirka 25 000 ton pyrolysolja.

Prima eller sekunda

Till sommaren klassas massaveden om och hela traven kommer att bedömas som prima eller sekunda. Begreppet vrakandel försvinner helt, vi reder ut den nya klassningen på sidan 14.

Slutligen får du lära dig att pyssla fram din egen gran av kvistar som blivit kvar på ett hygge.

Detta och mer därtill i vårt julnummer av Med Mellanskog.

Läs tidningen direkt, klicka här.

God läsning önskar redaktionen!

Tidning och adventsljusstake

Pressmeddelande: Mellanskog höjer priset på lövmassaved

Skogsägarföreningen Mellanskog justerar nu priset på lövmassaved. Nytt grundpris på björk blir 300 kr/m3fub, ingående asp höjs till 240 kr/ m3fub.

Priset justeras med hänvisning till rådande marknadsförutsättningar. Höjningen bidrar till stärkt lönsamhet i medlemmarnas gallring.

Tidigare grundpris på björkmassaved i Mellanskogs geografi var 265-270 kr/m3fub. Med justeringen blir grundpriset enhetligt inom hela Mellanskogs geografi. För ingående asp var tidigare pris 225 kr/m3fub.

För mer information kontakta:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72


Nyhetsarkiv

Välkommet förslag om stöd efter skogsbränderna

Skogsstyrelsen presenterade idag ett förslag till utformning av stöd efter sommarens omfattande skogsbränder. Totalt kommer 72 miljoner kronor att fördelas på ersättning för ökade kostnader, utmärkning av fastighetsgränser, uppgradering av vägnätet, stöd till industri och logistikföretag samt utbildning och rådgivning.

Mellanskog har haft en god dialog med Skogsstyrelsen och välkomnar förslaget. För Mellanskog har fokus varit att få ut största möjliga värde ur den branddrabbade skogen samt att stödet, i största möjliga mån, ska gå direkt till skogsägarna för att ersätta de ökade kostnaderna, inte till en mängd olika aktörer.

– Våra prioriteringar stämmer väl överens med det förslag som Skogsstyrelsen nu lägger. Vi välkomnar ett fokus på skogsägarna och en förståelse för att samhället behöver stötta när katastrofen slår till, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Karin Perers

Skogsstyrelsens stöd fördelas enligt följande;

– 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader. Avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Orsaken är att det kräver särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

– Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser. Fastighetsgränser behöver märkas ut på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Bidraget är på 3 000 kronor per kilometer.

– 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet. På många håll måste vägarna tåla många virkestransporter på kort tid och behöver därför förstärkas. (Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras via MSB och räddningstjänsten.)

– Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka kostnaderna för dyrare, separat hantering av brandskadat virke för att inte sota ned virke från andra skogar, till exempel vid lagringsplatser och sågverksindustri.

Mellanskog höjer priset på massaved och grot

Nu höjer Mellanskog priset på gran- och barrmassaved. Höjningen är 20 kronor/m3fub i hela Mellanskogs område. Mellanskog höjer också priset på grot i stora delar av verksamhetsområdet.

Sommaren och vinterns extrema väder har inneburit utmaningar för produktionen, samtidigt finns en kontinuerligt hög efterfråga på råvara från industrin.

– Vi håller tempot uppe och kommer att fortsätta att leverera stora volymer till industrin, därför höjer vi nu priset på både massaved och grot. Det stärker skogsägarna och driver marknaden framåt, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog.

Prishöjningen gäller nytecknade kontrakt från och med 1 september 2018.

Leveransvirke som transportanmäls efter 1/9 får det nya priset.

Prishöjningen för grot gäller levererade volymer till kund eller terminal från och med 1 september. Prishöjningen på grot varierar i Mellanskogs geografi, genomsnittlig prishöjning är 10 kr/Mwh.

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

”Vi är långt ifrån färdiga”

Det har nu gått drygt ett halvår sedan metoo-rörelsen slog till med full kraft. När det gäller skogsbranschen har en tystnadskultur brutits, det menar Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg.

Hur har metoo-rörelsen påverkat skogsbranschen?

– Framförallt tror jag att man har brutit en tystnadskultur. Problemen har funnits under lång tid, stora delar av dem finns fortfarande kvar, men nu pratar vi om det och det ger oss större möjlighet att göra något åt saken.

Hur har rörelsen påverkat Mellanskog?

– Vi har pratat länge om att genus och jämställdhet är viktiga frågor för både den interna kulturen i föreningen och i våra affärer. Jag tror att #metoo är en väldigt nyttig påminnelse om att vi är långt ifrån färdiga. Även hos oss finns problem och det är bara att kavla upp ärmarna.

Vad vidtar Mellanskog för åtgärder när det gäller diskriminering och trakasserier?

– Egentligen handlar det mycket om att använda de verktyg vi redan har. Vi behöver arbeta både med det som lagen kräver, men även med ledarskap, kultur och kunskap. Till vår hjälp har vi policys mot trakasserier, systematiskt likabehandlingsarbete, arbete med värdegrunden och mycket annat. Mellanskog har också en kommitté för likabehandling, som arbetar vidare med frågan.

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
Marie Wickberg

Hur ska vi få fler kvinnor till skogsbranschen?

– Vi behöver fortsätta att skapa en kultur som är inkluderande och tillåtande för att vi är olika. Det kan handla om kvinnor, men lika gärna om män som går utanför de vanliga normerna.

Varför är det viktigt?

– Väldigt mycket forskning visar på att företag med mångfald är mer framgångsrika och lönsamma. Ett annat skäl är att skogsägarna är olika och har olika krav på oss som möter dem.

Hur arbetar Mellanskog för att detta inte ska bli något som bara är aktuellt under en begränsad period?

– Mellanskog har regler och rutiner för hur man ska hantera ärenden som handlar om sexuella trakasserier. Vi har en likabehandlingskommitté och ett systematiskt arbete med arbetsmiljön. Men viktigast av allt är vår värdegrund. Det är vårt verktyg i vardagen för att skapa ett klimat på jobbet där alla trivs och där vi har ramar för vad som är okej och inte.

(mer …)

Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2018.

Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr och minskade något jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på svåra väderförhållanden i kombination med kapacitetsbrist på transportsidan.

– Det här är ett stabilt kvartalsresultat för Mellanskog. Vi har höjt priserna rejält under våren och ser en hög aktivitet hos våra skogsägare. Snön är äntligen borta och vi tar med oss en god fart in i sommaren, säger VD Sture Karlsson.

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Sture Karlsson

Omsättningen för kvartal 1 blev 862 Mkr (857). Föreningen levererade 1 401 tm3fub (1 403). Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr (27,6). Minskningen i rörelseresultat drivs främst av lägre marginal biobränsleaffären samt produktions- och leveransproblem i virkesaffären. Försvårande väderförhållanden avseende avverkningsmöjligheter i delar av Mellanskogs område har hämmat produktionen och kapacitetsbrist avseende transportresurser har reducerat den levererade virkesvolymen.

Finansnettot uppgår till -2,5 Mkr (-2,7). Resultat efter skatt uppgår till 13,0 Mkr (19,5).

Periodens kassaflöde uppgick till 15,8 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 1 104 (989) Mkr vid periodens slut.

Utdelning från Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 92 Mkr (33). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 2 (10) procent. Årsstämman i Setra Group AB beslutade om utdelning med 1,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2017, totalt ca 58 Mkr. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här finns pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

Nu går budkavlen för skogen

Mellanskogs föreningsstämma är första anhalten för skogsägarrörelsens budkavle inför valet. Budskapet bygger på tre grundläggande principer som tillsammans avgör om Sveriges skogsägare ska kunna leverera sitt erbjudande.

Budkavle för skogen – uttalande från Mellanskogs föreningsstämma 2018

– Vi är mycket bekymrade över utvecklingen på skogspolitiken. Vår skog är avgörande för att kunna möta klimatförändringarna, men politikerna behöver inse att vår möjlighet att bidra bygger på att vi får rätt förutsättningar. Äganderätten måste respekteras och fokus måste ligga på att främja ett aktivt skogsbruk som ger alternativ till fossilsamhället, säger ordförande Karin Perers.

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Karin Perers

Budkavlen antogs som ett uttalande på Mellanskogs föreningsstämma och förtroendevalda i alla skogsägarföreningar samt LRF kommer nu att underteckna uppropet. De tre principerna är;

1. En stark äganderätt ger ett starkt samhälle.

2. Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk.

3. Brukad skog ger en hållbar utveckling.

Ytterligare information lämnas av:

Karin Perers, ordförande Mellanskog
070-568 08 30

Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 42

—————–

På bilden ovan: Karin Perers och Per-Anders Hansson från Mellanskogs styrelse för fram skogsägarnas budkavle. Foto: Erik Westberg

(mer …)