Certifiering & kvalitet

Våra medlemmar är miljömedvetna - ungefär fyrtio procent av arealen är idag certifierad enligt PEFC och trenden är ökande.

Certifieringsstandarden PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ger de riktlinjer som styr miljöanpassningen inom skogsbruksverksamheten genom uppställda krav på miljö och produktion samt sociala krav och gäller förutom lagstiftningen som kravnivå för Mellanskog och dess medlemmar.

Kostnadsfri medlemsförmån

Mellanskog erbjuder gruppcertifiering enligt PEFC. Alla kan teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk med Mellanskog och därmed bli certifierade enligt PEFC. Certifieringen är en kostnadsfri medlemsförmån enligt avtal, och endast medlemmar får premie för certifierat virke. Sedan 1 december 2023 utgörs premien av 16,70 kr/m³fub på såg- och svarvbara barrsortiment. Läs mer om våra premier och virkespriser.

Hållbart nyttjande och frivillig avsättning

Certifiering enligt PEFC innebär ett åtagande enligt tillämpliga krav i PEFC-standarden. Några av huvuddelarna är att man bedriver ett ekonomiskt aktivt skogsbruk och avsätter minst 5 % av sin produktiva skogsmarksareal för naturvårdsändamål. En aktuell certifieringsanpassad skogsskötselplan är en grundförutsättning i PEFC och ett hållbart nyttjande och ska alltid finnas. Endast PEFC-certifierade entreprenörer anlitas.

Revision

Årligen genomförs intern revision hos 100 certifierade skogsägare som är anslutna till Mellanskogs gruppcertifiering. Revisionen syftar till att stämma av skogsägarens och Mellanskogs efterlevnad av certifieringskrav.

I revisionen av certifierade skogsägare 2023 godkändes 81 % utan anmärkning och 19 % godkändes med avvikelse. Vanligast förekommande avvikelser rör utförande av skogliga åtgärder såsom brist på färsk död ved och markskador. Övriga avvikelser rör främst skötselplaner och prioritering av naturvårdsavsättningar.

Som PEFC certifierad skogsägare kan du slumpmässigt bli utvald till såväl interna som externa revisioner. Att medverka i revisionen är ett standardkrav.

Mellanskog certifierar din skog

I denna broschyr kan du läsa mer om certifieringskraven och hur det går till att bli certifierad skogsägare.
Mellanskog certifierar din skog