Angrepp av granbarkborre

Blev det en torr eller blöt sommar? Har en storm vräkt omkull mycket vindfällen? Fanns det mycket granbarkborrar i landskapet förra året? Då är det extra viktigt att du tar dig ut i skogen och tittar efter skador av granbarkborren. Det finns mycket du kan göra som skogsägare för att minska risken för angrepp.

Det här kan du göra själv

 • Gå ut i skogen, minst en gång i månaden. Titta efter angrepp, både i vindfällen och på stående skog. Prioritera de mest värdefulla granbestånden.
 • Ta löpande angripna stående träd ur skogen.
 • Ta hand om färska vindfällen av grov gran. Om du inte hinner hugga dem, randbarka från roten upp
  till 15 centimeter i diameter, gärna direkt efter svärmning men senast vid midsommar.
 • Kör hem veden med rötad gran och upp¬arbeta den, senast vid midsommar.
 • Håll efter mängden färsk död ved i skogen. Normalt max 5 kubikmeter per hektar. Vid skadeutbrott kan Skogsstyrelsen besluta om strängare regler inom bekämpningsområdet.
 • Registrera angrepp direkt i Mellanskogs medlemsapp.
 • Ta en tidig kontakt med din skogliga rådgivare på Mellanskog för att få råd och hjälp med avverkning av skadad skog.

Du kan upptäcka angreppen av granbarkborre under hela året, men håll extra utkik efter färska skador från maj till augusti.

Så upptäcker du skadorna

Du kan upptäcka angreppen av granbarkborre under hela året, men håll extra utkik efter färska skador från maj till augusti. Träd med grå kronor och barr angreps troligen redan under tidigare år.

Under vår och sommar kan skadorna vara svåra att upptäcka. Du kan leta efter:

 • Borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående träd.
 • Kåddroppar på stammen.
 • Gröna barr på marken.
 • Avfläkt bark, högt upp på stammen.
 • Du kan också se gnagmjöl i barkfickorna på trädet.

Under höst och vinter syns angreppen tydligare. Håll utkik efter:

 • Roströda barr.
 • Avfläkt bark.

Granbarkborreangripen skog.

Två sätt att bekämpa granbarkborren

 1. Hitta och avverka skadade träd. Leta upp angripna granar och ta ut dem från skogen och/eller oskadliggör deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden. Håll löpande utkik efter vindfällen och angripna granar. Kontakta din skogliga rådgivare och försök få ut dem ur skogen så fort som möjligt under vår, sommar och höst. Från och med november är det mindre bråttom då granbarkborrarna går i vintervila. Alternativet är att fälla och barka angripna träd.
 2. Avverka riskbestånd i syfte att minska tillgången på lättangripna granbestånd samt att rädda virkesvärden. Kontakta din skogliga rådgivare i god tid. Riskbestånd kan vara bestånd som redan föregående säsong drabbades av skador, bestånd med mycket korta toppskott och glesa kronor och bestånd på allt för torr eller blöt mark där granarna är stressade.
  Om du inte hinner ta hand om angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Avverka inte granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong. De innehåller inte längre några granbarkborrar, men är viktiga för naturliga fiender till barkborrarna.

Livskraftig skog minskar risken för angrepp

De akuta åtgärderna är givetvis viktiga. Men genom att aktivt sköta skogen kan du minska risken för angrepp. Livskraftig skog är mer motståndskraftig mot angrepp. Några viktiga åtgärder:

 • Sätt rätt trädslag på rätt plats. Undvik gran på tallmarker.
 • Röj ungskogen i tid.
 • Gallra inte gran äldre än cirka 40 år eller högre än 20 m.
 • Undvik att skapa nya beståndskanter med äldre gran, avverka hellre hela bestånd av äldre gran.
 • Skyddsbehandla friska bestånd mot rotröta vid gallring.