Angrepp av granbarkborre

Blev det en torr eller blöt sommar? Har en storm vräkt omkull mycket vindfällen? Fanns det mycket granbarkborrar i landskapet förra året? Då är det extra viktigt att du tar dig ut i skogen och tittar efter skador av granbarkborren. Det finns mycket du som skogsägare kan göra för att minska risken för angrepp och stora värdeförluster i din skog.

Det här kan du göra själv

 • Gå ut i skogen, minst en gång i månaden. Titta efter angrepp, både i vindfällen och på stående skog. Prioritera de mest värdefulla granbestånden.
 • Ta löpande angripna stående träd ur skogen. Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angripna granar, desto större virkesvärde går att rädda. Se till att ta ut angripna träd så fort som möjligt och att så mycket bark som möjligt följer med ut ur skogen.
 • Ta hand om färska vindfällen av grov gran. Om du inte hinner hugga dem, randbarka från roten upp till 15 centimeter i diameter, gärna direkt efter svärmning men senast vid midsommar.
 • Kör hem veden med rötad gran och upparbeta den, senast vid midsommar.
 • Håll efter mängden färsk död ved i skogen, normalt gäller maximalt 5 kubikmeter per hektar. Skogsstyrelsen har beslutat att det för tillfället som mest får vara 3 kubikmeter per hektar i Götaland och Svealand.
 • Registrera angrepp direkt i Medlemsappen.
 • Lämna in avverkningsanmälan för riskbestånd i god tid, så att du är förberedd om beståndet drabbas av stora skador. Riskbestånd visas i Medlemsappen i kartlagret som kallas ”barkborrerisk”.
 • Ta en tidig kontakt med din skogliga rådgivare eller förvaltare på Mellanskog för att få råd och hjälp med avverkning av skadad skog.

Du kan upptäcka angreppen av granbarkborre under hela året, men håll extra utkik efter färska skador från maj till augusti.

Så upptäcker du skadorna

Du kan upptäcka angreppen av granbarkborre under hela året, men håll extra utkik efter färska skador från maj till augusti. Träd med grå kronor och barr angreps troligen redan under tidigare år.

Under vår och sommar kan skadorna vara svåra att upptäcka. Du kan leta efter:

 • Borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående träd.
 • Kåddroppar på stammen.
 • Gröna barr på marken.
 • Avfläkt bark, högt upp på stammen.
 • Du kan också se gnagmjöl i barkfickorna på trädet.

Under höst och vinter syns angreppen tydligare. Håll utkik efter:

 • Roströda barr.
 • Avfläkt bark.

Nyangripen gran med borrmjöl och gröna barr.

Två sätt att bekämpa granbarkborren

 1. Hitta och avverka skadade träd. Leta upp angripna granar och ta ut dem från skogen och/eller oskadliggör deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden. Håll löpande utkik efter vindfällen och angripna granar. Kontakta din skogliga rådgivare och försök få ut dem ur skogen så fort som möjligt under vår, sommar och höst. Från och med november är det mindre bråttom då granbarkborrarna går i vintervila. Alternativet är att fälla och barka angripna träd.
 2. Avverka riskbestånd i syfte att minska tillgången på lättangripna granbestånd samt att rädda virkesvärden. Kontakta din skogliga rådgivare i god tid. Riskbestånd kan vara bestånd som redan föregående säsong drabbades av skador, bestånd med mycket korta toppskott och glesa kronor och bestånd på allt för torr eller blöt mark där granarna är stressade.
  Om du inte hinner ta hand om angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Livskraftig skog minskar risken för angrepp

De akuta åtgärderna är givetvis viktiga. Men genom att aktivt sköta skogen kan du minska risken för angrepp. Livskraftig skog är mer motståndskraftig mot angrepp. Några viktiga åtgärder:

 • Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Välj rätt trädslag på rätt mark, undvik gran på tallmarker.
 • Röjning och gallring i rätt tid skapar välmående skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.
 • Röj ungskogen i tid men tänk på att spara vissa lövträd, eftersom en blandskog blir mer vital.
 • Gallra inte gran äldre än cirka 40 år eller högre än 20 meter.
 • Undvik att skapa nya beståndskanter med äldre gran, avverka hellre hela bestånd av äldre gran.
 • Skyddsbehandla friska bestånd mot rotröta vid gallring.

Granbarkborreangripen skog.