Skogsbruk vid brandrisk

En normal sommar drabbas Mellanskogs område av ett antal skogsbränder. Varje brand är kostsam för skogsägaren och samhället. Risken för skogsbränder är som störst vid långvarig torka. En till två gånger per decennium har Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder.

Om skogsbränder

De allra flesta skogsbränder skapas av mänsklig hand vid till exempel eldning eller grillning, Även skogsmaskiner kan orsaka bränder, dock i förhållandevis liten omfattning. Under den extremt torra sommaren 2018 startades en procent av bränderna av skogsmaskiner (läs mer här). Även naturliga fenomen som blixtnedslag bidrar till skogsbränder.

Detta kan du som skogsägare göra själv

 • Iaktta största försiktighet om brandrisken är hög. Detta gäller alla som vistas i skog och mark.
 • Ladda ner appen ”Brandrisk ute” från MSB genom att klicka här.
 • Håll skogsbilvägar buskröjda för att minska spridningsrisk samt farbara så att räddningstjänsten kan ta sig fram om det behövs.
 • Mellanskog rekommenderar att man som skogsägare tecknar en försäkring mot skador vid brand.
 • I ett längre perspektiv rekommenderar vi en skogsskötsel som sprider risken för skador och minskar risken för brand, storm och större insektsangrepp. Det innebär bl.a. att plantera rätt träslag på rätt marker, att skapa en variationsrik skog med inslag av löv och ha ett bra nät av skogsbilvägar.

Webbutbildning i skogsbrand

Som medlem i Mellanskog har du möjlighet att ta del en webbutbildning om skogsbrand, helt utan kostnad. Utbildningen består av tre delar;

 • Kursen Brand som ger grundläggande kunskaper om brand i skogsmark.
 • Kursen Eftersläckning som bygger på skogsbranschens gemensamma riktlinjer och ger dig kunskaper om vad som gäller när räddningstjänsten lämnat över ansvaret till markägaren.
 • Kursen Brandbevakning som handlar om hur man bevakar att inte brand uppstår i samband med eller efter maskinarbete i skogsmarken.

Logga in på Medlemswebben för att läsa mer om de olika delkurserna och för att klicka dig vidare till kurspaketet.

Så agerar Mellanskog

Mellanskog följer de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken vid skogsarbete (läs mer här). Skogsbruk bedrivs på stora områden – och förhållandena kan variera mycket beroende på plats eller tid på dygnet. Riskbedömning görs därför för varje plats där skogsbruk bedrivs (varje trakt, på skogsspråk). Det betyder att du kan se maskiner i skogen även när brandrisken är hög, eftersom man just på den lokala platsen gjort bedömningen att skogsbruk kan genomföras, det kan till exempel bero på markfuktighet, topografi, lokal nederbörd etc.

Genom de branschgemensamma riktlinjerna finns en bred verktygslåda att använda när brandrisken är förhöjd.

Exempel på vad vi gör för att hantera brandrisk

 • Mellanskog följer brandriskprognoserna via SMHI. Brandrisken avgör vilken beredskap som ska hållas.
 • All personal på plats i skogen ska vara utbildad kring brandrisk.
 • Alla maskiner är utrustade med släckningsutrustning.
 • Vid brandrisk 4 eller högre ska ett samråd genomföras mellan entreprenören som utför åtgärden, och uppdragsgivaren som beställt den.
 • En rad åtgärder kan genomföras som att; förflytta arbetet till annan trakt, ta av kedjorna på maskinerna, endast köra på natt eller tidig morgon, förstärka med extra släckutrustning eller anlita brandvakter.
 • Om risken bedöms allt för hög avslutas arbetet. Detta kan ske både på uppdragsgivarens och entreprenörens initiativ.