Mellanskog positivt till skogsproposition men orosmoln kvarstår

  I onsdags presenterade regeringen en skogspolitisk proposition, med bakgrund i den starkt kritiserade Skogsutredningen. Propositionen innehåller bland annat förslag om ökad frivillighet i de formella avsättningarna, produktionsmål, upphörande av nyckelbiotopsregistrering, rådgivningskampanjer och ökad kunskap om skogen. Mellanskog har arbetat i denna riktning under lång tid och välkomnar stora delar av propositionen, men konstaterar samtidigt att en rad orosmoln kvarstår.

– Mellanskog har riktat mycket skarp kritik mot skogsutredningen, i ljuset av det tycker vi att de politiska förslag som nu läggs på bordet är positiva. Propositionen pekar tydligt på vikten av ett aktivt skogsbruk och att skydd av skog ska bygga på frivillighet, det gör mig väldigt glad, säger Karin Perers ordförande i Mellanskog. 

Samtidigt konstaterar vi i Mellanskog att propositionen innehåller en rad svårtolkade formuleringar, vilket avspeglar sig i de politiska partiernas oklara kommunikation runt propositionen. Oklarheterna gäller till exempel när frivillighet i skogsskyddet ska gälla och hur mycket skog som ska avsättas framgent. Stora orosmoln kvarstår dessutom, inte minst gällande en lång rad EU-förslag samt den så kallade artskyddsutredningen.  

– Vi väljer att se propositionen som en tydlig politisk markering för äganderätten och för att skogsbruket är viktigt för vårt samhälle. I ljuset av det har vi goda förhoppningar om att även kvarstående frågor ska redas ut, avslutar Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

Mellanskog riktar mycket skarp kritik mot artskyddsutredningen

Mellanskog har lämnat ett remissvar på artskyddsutredningen, föreningen avstyrker utredningen i sin helhet. I stället föreslår Mellanskog, i likhet med övriga skogsägarrörelsen, en annan väg framåt där den svenska lagstiftningen inte är striktare än vad som krävs enligt EU-rätten – och där ersättningsrätten likställs med andra intrång som naturreservat eller biotopskydd. Skogsägaren ska inte behöva driva domstolsprocess gentemot staten för att få ersättning.

– Över 300 000 enskilda personer äger skog i Sverige, våra perspektiv har totalt tappats bort i artskyddsutredningen. Utredningens förslag skulle vara oerhört ingripande i ägande- och brukanderätten om de genomfördes, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Mellanskog har under snart sex år engagerat sig djupt i flera artskyddsärenden, bland annat rörande lavskrika i Hälsingland. Ett av de största problemen med nuvarande lagstiftning är att livsmiljödirektivets strikta skydd för individer gäller även alla svenska fåglar, vilket är en tydlig överimplementering av EU-lagstiftningen och grunden till de problem som uppstått runt bland annat lavskrikan. Karin Perers är mycket besviken över att utredningen inte har lyckats komma till rätta med denna fråga;

– I praktiken har utredningen inte löst ett dyft när det kommer till fåglarna. Om något så tar vi nog faktiskt till och en med ett kliv bakåt, det är eländigt och det rimmar inte alls med utredningens direktiv, säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.

Mellanskog menar att innehållet i artskyddsutredningen skulle betyda ett paradigmskifte i svensk skogspolitik, det som brukar kallas den svenska modellen i skogspolitiken finns inte längre kvar om utredningens förslag genomförs. Särskilt problematisk är frågan om ersättningsrätt, där utredningens förslag i praktiken innebär en tummetott av den ersättning som markägare, enligt grundlagen, har rätt till när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Mellanskog riktar också skarp kritik mot utredningens omfattning. Den utredning som nu presenterats är till sidantal mer omfattande än den gamla klassikern Krig och Fred och Mellanskog menar att det finns ett demokratiskt problem i att materialet är väldigt svårgenomträngligt. Detta drabbar inte bara de människor som, om den blir verklighet, kommer att omfattas av förslagen – utan även andra som har anledning att granska eller ifrågasätta dem.

– Det är dags att riksdag och regering visar 300 000 skogsägare och landsbygden den respekt de förtjänar. Beslutsfattarna måste ta ett ansvar för helheten i stället för att tillåta den fragmentering som nu driver situationen för skogen och skogsägarna bort från de mål de själva faktiskt beslutat om, avslutar Karin Perers.

Läs remissvaret i sin helhet här:
Remissvar på artskyddsutredningen, Mellanskog

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42