Nu får medlemmar mer betalt för timmer och bränsleved

Mellanskog genomför en prishöjning på timmer och bränsleved i hela Mellanskogs geografi från och med 1 december 2023. Justeringen innebär en höjning av timmerpriset med 50 kr/m³fub på tall och 70 kr/m³fub på gran samt höjt pris på bränsleved med 30 kr/m³fub till 380 kr/m³fub.

Höjningen är möjlig tack vare stor efterfrågan på både timmer och biobränsle och är en del av vår strategi att kontinuerligt stärka fördelarna med ett medlemskap i föreningen, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Nytt måttslag i timmerprislista och premie

Mellanskogs prissättning ska vara transparent, enkel och rättvis. En förändring i den nya timmerprislistan är att den presenteras i måttslaget m3fub. Samma förändring genomförs på samtliga premier till skogsägaren. Förändringen genomförs eftersom sågverkens teknik för att mäta timmerstockar i m3fub har förbättrats och att ett enhetligt måttslag för alla sortiment gör prislistorna lättare att förstå och jämföra.

En förenkling i Mellanskogs prislistor ska dessutom göra det lättare för dig att hitta priset som ligger till grund för avtalet. Här hittar du Mellanskogs gällande prislistor.

Premie upphör

Kontrakteringspremien för slutavverkning som gällt alla rundvirkessortiment och som varit aktiv sedan 15 juni upphör 30 november 2023.

Virkespriser på en hög och stabil nivå är en del av Mellanskogs medlemsnytta. Mellanskog äger halva träindustriföretaget Setra Group och har som ekonomisk förening möjlighet att lämna både ränta på medlemmarnas insatskapital och efterlikvid på levererat virke.

Läs mer om medlemsnyttan här.

Nyfiken på Ekonomisk och juridisk rådgivning?

I oktober lanserade Mellanskog ett nytt tjänstepaket för rådgivning rörande ekonomi, juridik och fastighet. För att komma i gång med uppdraget behövdes en helt ny enhet byggas upp från grunden. Vi pratar med Joakim Frithiof, civilekonomen som gick från bankdirektör på Handelsbanken, till kontorschef på LRF Konsult och som nu är chef för Ekonomisk och juridisk rådgivning på Mellanskog.

När Joakim började i mars beskriver han det själv som att han i princip fick ett tomt vitt ark att börja med. Sedan dess har han hunnit planera varje del av verksamheten, rekryterat sina medarbetare och redan sett många uppdrag komma in till enheten.

– Redan från första kontakten kring den här tjänsten och framåt så har organisationen vuxit i mina ögon och jag stortrivs i det lättsamma och öppna arbetsklimatet. Den positiva andan och viljan att göra det bästa för skogsägarna genomsyrar hela organisationen.

Hjälpa skogsägarna med helheten

Den nya enheten ligger nära skogsägarna genom de skogliga rådgivarna och förvaltarna som har den regelbundna och personliga kontakten. Tillsammans skapas en helhetsbild inom Mellanskog som vida överstiger den man kan uppnå genom ett samarbete med en annan organisation.

– Allt hänger ihop. Från att vara helt ny som skogsägare fram till den dagen då skogen lämnas vidare på något sätt har man olika behov som vi nu kan hjälpa till med i Mellanskogs namn. Jag har redan märkt att bara vi får möjligheten att inleda en behovsanalys så ser vi snabbt att behoven är långt större än den ursprungliga förfrågan. Vi fick till exempel in en förfrågan om en fastighetsvärdering som snabbt förvandlades till ett helt generationsskiftesärende med tillhörande behov av att upprätta testamenten och framtidsfullmakter.

Ser oändliga möjligheter

Tjänsterna som enheten Ekonomisk och juridisk rådgivning kan hjälpa till med är bland annat generations- och ägarskifte, fastighetsvärdering, familjejuridik, nyttjanderätt, intrång och mycket mer. Tjänsterna är tillgängliga för alla men Mellanskogs medlemmar har 25% rabatt.

– Vi vill bli så heltäckande som möjligt för att möta upp de behov skogsägarna har. Vi vill bli det självklara valet för våra medlemmar oavsett vilka behoven är. Möjligheterna känns nästan oändliga. Om det så är något akut, eller frågor av mer långsiktig karaktär vill vi finnas här och bidra till ökad lönsamhet, trygghet och Sveriges nöjdaste skogsägare.

Skogsägarnas behov ofta större än de tror

Sedan den nya avdelningen startade har det alltså varit uppenbart att skogsägarnas behov ofta är större än vad de själva tror. Definitivt inom ekonomi, där går det nästan alltid att planera lite bättre. Men framför allt inom juridiken finns det mycket att göra.

– Mitt tips är att våga ta tag i de stora frågorna. Som vad händer om man avlider eller snabbt får försämrad hälsa? Vem tar över fastigheten och hur går det till? Det är frågor som är betydligt svårare att besvara än hur röjningsbehovet ser ut. I värsta fall går man kanske runt och tror på något som inte ens stämmer. Det är till exempel oerhört viktigt att hanteringen av ett dödsbo hanteras på rätt sätt ur både ekonomisk och juridisk aspekt. Så våga fundera över de egna behoven och ta hjälp av oss!

Joakim Frithiof, chef Ekonomisk och juridisk rådgivning

Ny utbildning om skog i ett förändrat klimat

God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos skogsägare. I ett förändrat klimat blir kraven ännu större samtidigt som samhällets krav på enskilda skogsägare ökar. För att stötta sina medlemmar har Sveriges skogsägarföreningar därför gått samman och tagit fram ett utbildningsmaterial om skogen i ett förändrat klimat. 

Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstider för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer. Vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt.  Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt. Samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.

Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är förhoppningen att utbildningen ska bidra till att skogsägare känner sig tryggare i sina beslut om hur de ska sköta sin skog. Tills vidare kommer Mellanskogs medlemmar att kunna ta del av utbildningen via Södras utbildningsportal (Skogsskötsel i ett förändrat klimat (sodra.com)

Digital revolution i skogsnäringen

I takt med att allt fler i den nya generationens skogsägare bor allt längre från sin skog har behovet av digital skötsel ökat. Mellanskog har under de senaste åren tagit fram flera system för just detta. I början av nästa år planerar man att lansera sin app där allt täcks in. Digitala tvillingar blir en nyckel i digitaliseringssteget.

Henrik Boström, utvecklingschef på Mellanskog, tillsammans med Peter Hellgren, vd för Consid och värd för Digitala influencer-podden.

– Det vi är på väg att göra, är att skapa den här digitala kedjan. Om vi backar hundra år tillbaka, så är vårt största värde som förening eller som bolag att vi har haft koll på skogen. Vi kunde säga vilket träd som stod kvar bättre än något annat och därmed kunde vi ta fram prognoser och planer för hur vi skulle avverka eller hantera skogen. Idag gör vi det med digitala hjälpmedel, säger Henrik Boström, CDO på Mellanskog.

Mellanskog har i över hundra år hjälpt skogsägare med sitt skogsbruk. Den erfarenheten och datan omsätter man nu i en digital satsning. Ett viktigt verktyg är drönare.

– Alla våra 120 rådgivare som träffar skogsägare har drönare med sig ut. De är framför allt bra när man ska göra en lite mer kalibrering av ytor, när vi ska gå djupare och när det kanske kommer närmare en affär av något slag, eller vi ska kanske inventera någonting som har hänt – en storm eller så, säger Henrik Boström i Digitala influencer-podden och förklarar hur drönarna arbetar:

– Drönaren kan dels flyga ovanför och göra bättre analyser på själva volymen, men också mellan träden och räkna stammar. För oss handlar det väldigt mycket om hur mycket volymträd där står.

Datan som samlas in ligger sedan till grund för rådgivningen kring skötseln. Sedan Henrik Boström tillträdde som CDO har företaget tagit stora steg kring datahanteringen.

– Jag blev lite förvånad när jag kom till Mellanskog för tre år sedan ungefär: vi hade liksom ingenstans där vi kunde spara georefererad data. Vi hade inte den typen av tankar eller lösningar hos oss på ett hållbart sätt, så vi har etablerat det de senaste två åren. Det senaste året har vi börjat skapa en digital tvilling.

– Vi har en på gång, den är nog klar i Q1. Det är egentligen inte svårare än att vi i vår geografi kan säga vilket träd som står på vilken punkt och skogens beskaffenheter som är intressanta för oss: höjd på trädet, diameter och form av träslag

Kunskaperna man samlat på sig och tjänsterna håller man nu på att koka ner och samla i en app. En av tjänsterna, fältstöd, har utmaningen att fungera likadant i både offline- som onlineläge.

– Jag vill skilja på digitalisering och digitisering – digitiseringen är när vi bygger stöd för våra medarbetare och det är där fältstödet kommer in – fältappen. Det är deras verktyg för att möta skogsägaren, ge råd och kunna få fram kalkyler på vad det skulle kosta, säger Henrik Boström.

Digitala influencer-podden släpps på torsdagar och finns där poddar finns.

Lönsamma gallringar ger lägre leveransvolym för Mellanskog 

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för tredje kvartalet 2023. Leveransvolymerna sjunker under perioden som har präglats av utmanande väderförhållanden, ökade kostnader och en hög andel gallring i verksamheten. Ovanstående faktorer påverkar föreningens resultat, som sjunker jämfört med föregående år. Samtidigt växer föreningen i antal medlemmar och omsättning av skogliga tjänster. 

– Mellanskog har arbetat länge och målmedvetet för att det ska vara lönsamt för våra medlemmar att gallra skogen i rätt tid. Nu kan vi konstatera att vi lyckats och att efterfrågan på att gallra är hög. Det är vi väldigt stolta över, samtidigt är det mer tidskrävande än föryngringsavverkning vilket innebär att föreningens leveransvolym och lönsamhet har sjunkit under tredje kvartalet, säger Fredrik Munter, vd Mellanskog. 

Efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken är fortsatt hög. Leverans- och kontrakteringspremierna som infördes under sommaren och hösten har ökat det rotstående lagret som är på tillfredsställande nivåer. Däremot försvårade den blöta väderleken i slutet av sommaren förmågan att upprätthålla planerade virkesvolymer. Mellanskog vidtar nu åtgärder för att stärka kapaciteten från skog till industri. En branschgemensam utmaning är bristen på maskinförare som framstår som ihållande.  

Lägre resultat men fortsatt god ekonomi i föreningen 

Mellanskog redovisar ett resultat för kvartal 3, före skatt, på -6 Mkr (+29). Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre leveransvolym. Finansnettot påverkas negativt av höga räntor på inlånade medel och låg takt av vinstrealisering i finansförvaltningen. 

– Mellanskog har god ekonomi och under 2023 ser vi en stabil och positiv utveckling i finansportföljen. Under tredje kvartalet har vi dock inte realiserat så stora vinster samtidigt som vi erbjuder allt högre räntor på medlemmarnas innestående kapital, säger Fredrik Munter. 

Mellanskog växer 

Tillströmningen av medlemmar i föreningen är stabil och antalet har nu passerat 28 000. Medlemstillväxten har varit sammanlagt drygt 8 procent sedan 2018. Även omsättningen av skogliga tjänster växer, exempelvis genom ökad föryngringsareal, och är 10 procent högre än samma period 2023.  

En väsentlig händelse under kvartalet är utbrottet av Afrikansk svinpest, som drabbade skogsägare och medlemmar i Fagerstatrakten. Påverkan för enskilda skogsägare är omfattande, medan påverkan på Mellanskogs verksamhet är liten.  

Nyckeltal   

Period jan-sep 

  • Omsättning 3 517 Mkr (3 240) 
  • Leveranser 3 848 tm3fub1 (4 247)1
  • Rörelseresultat 109 Mkr (108)
  • Finansnetto 246 Mkr (270)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 325 Mkr (514)


1 m3fub= kubikmeter fast volym under bark 

Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog
010-482 80 01

Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog 
010-482 80 30 

Pressbilder fria för publicering i samband med artikel om Mellanskogs resultat för kvartal tre kan hämtas här: https://share.mediaflow.com/se/?RUIE9HEBHR 

Ta del av hela resultatet här:
Resultaträkning Q3 2023


Om Mellanskog

Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 27 600 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.

Mellanskog breddar sitt erbjudande av tjänster

Skogsägarföreningen Mellanskog startar ekonomisk- och juridisk rådgivning. Det är en helt ny enhet inom organisationen och tjänsten erbjuds både till medlemmar samt till andra privata skogsägare. Mellanskog har den senaste tiden välkomnat en grupp seniora ekonomer och jurister som ska arbeta dedikerat på den nya enheten. 

– Som skogsägarförening är vi alltid engagerade i att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra medlemmar. Genom att introducera rådgivning inom ekonomi, juridik och fastighet tar vi ytterligare ett stort och viktigt steg i strategin att bredda vårt tjänsteerbjudande till medlemmar och erbjuder nu ett ännu mer heltäckande stöd för skogsägaren, säger Fredrik Munter vd Mellanskog.

Att äga skog handlar om mycket mer än god skogsvård. Därför har nu Mellanskog breddat sitt utbud av rådgivning till att också inkludera ekonomi, juridik och fastighet. På så vis erbjuds stöd inom en betydligt större del av skogsägandet. Det kan röra sig om rådgivning kring ekonomi och skatt, fastighetsöverlåtelser samt intrång. Eftersom skog ofta ägs i generationer inom samma familj, finns även jurister specialiserade på familjejuridik. De ska framför allt kunna hjälpa till i frågor som rör generationsskiften, testamenten och arv.

– Vi är både stolta och glada att vi har kunnat attrahera några av branschens bästa och mest erfarna kollegor att ta steget över och börja arbeta med oss. Förutom att vi vill att vår rådgivning ska vara marknadsledande finns en tydlig fördel med att ha den skogliga och den ekonomisk-juridiska rådgivningen samlad i en och samma organisation. Tillsammans kan vi erbjuda en bred flora av tjänster för att hjälpa skogsägarna under hela livscykeln i med och motgång, säger Joakim Frithiof, chef ekonomisk och juridisk rådgivning.

Läs mer på mellanskog.se/ejr

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog
010-482 80 01

Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 30


Om Mellanskog
Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 27 600 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.

Ny premie på leveransvirke året ut

Mellanskog inför en ny premie för leveransvirke. Den nya premien gäller för timmer, massaved och bränsleved och gäller från och med 1 oktober till och med 31 december 2023. För leveransvirke som är tillgängligt betalar Mellanskog 40 kronor/m³fub. För att premien ska kunna nyttjas behöver virket vara tillgängligt för transport vidare från väg vid anmält datum.

– Vi vill att även de som är självverksamma ska få ta del av goda villkor och bidra till att stärka virkesflödet, därför inför Mellanskog en kraftfull premie på leveransvirke för att både stärka skogsgårdens lönsamhet och möta den just nu höga efterfrågan på skogsråvara hos sågverksindustrin, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Läs mer om Mellanskogs virkespriser här.

Granbarkborreuppdatering efter en regnig sommar

Vildsvin och tamgrisar står för den främsta rapporteringen i media just nu, men granbarkborren då? Här kommer en liten uppdatering efter en sommar som blev bättre än förväntat.

Döda och ovanligt gröna granar

Den befarat rekordtorra sommaren regnade bort och resulterade i motståndskraftiga granar som kunde stå emot borrarnas andra svärmning väl. Samtidigt rapporterar Skogsstyrelsen att man börjat se ovanligt gröna döda granar. Det handlar om granar där granbarkborren underminerat barken, barken har sedan hackats bort av hackspetten, men barren är fortfarande gröna. Detta försvårar för exempelvis drönarsök, eftersom de drabbade granarna fortfarande ser friska ut ovanifrån.

Aktiva skogsägare

Passa på att ta en omväg vid nästa skogspromenad, svampplockning eller jaktpass, för att se om du kan hitta några nyligen angripna granar. Skogsstyrelsen råder numera också skogsägare att snabbt plocka bort nyligen angripna träd. Ett incitament är de 50 – 60% av borrarna som gömmer sig i barken, ett annat det virkesvärde som kan bevaras genom snabbt agerande i början.

Positivt nedgående trend

För att summera situationen efter sommaren ser vi en positivt nedgående trend i hela vår geografi men vi håller ändå ögonen öppna. Granar kan fortfarande ha gröna barr trots att barken saknas och då är det viktigt att vara snabb för att bevara virkesvärdet.

Stormen Hans var en annan stor väderhändelse i sommar. Tacksamt kan vi konstatera att det inte drabbade vår geografi så hårt. Toppbrott och andra stormskador utgör dock utmärkt föryngringsmaterial för granbarkborren, så tänk på att hålla era skogar rena.

I november – december sker en stor rikstaxering och efter det kommer vi veta mer om hur den övergripande situationen ser ut för de skador granbarkborren åsamkat skogsbruket i år.

Premie förlängs – fortsatt mer betalt för slutavverkning

Den premie som Mellanskog införde i juni i år förlängs till och med sista november 2023. Premien innebär att Mellanskogs medlemmar får 40 kr/m³fub extra vid tecknande av kontrakt för slutavverkning som är tillgängligt att köra på barmark. Premien gäller för alla rundvirkessortiment.

– Vi ser att sågverkens efterfrågan på timmer fortsätter att vara hög trots att marknadsförutsättningarna är osäkra. Därför förlänger vi premien för slutavverkningskontrakt , säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Virkespriser på en hög och stabil nivå är en del av Mellanskogs medlemsnytta. Mellanskog äger halva träindustriföretaget Setra Group och har som ekonomisk förening möjlighet att lämna både ränta på medlemmarnas insatskapital och efterlikvid på levererat virke.

Läs mer om premien här.

Afrikansk svinpest upptäckt i Mellanskogs geografi

Sveriges första fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Virussjukdomen drabbar grisar och vildsvin och är högst smittsam och dödlig. Däremot drabbar den inte människor eller några andra djurslag. För att förhindra att smittan sprider sig har myndigheterna upprättat en begränsningszon med tydliga restriktioner som förbjuder människor att vistas i skog och mark samt inför förbud mot samtliga skogsåtgärder.

Jordbruksverket har nu ringat in ett område som utgör den begränsade zonen. Mellanskog arbetar för att informera alla våra berörda skogsägare i området och undersöker hur restriktionerna påverkar verksamhet och skogsägare.

Vad kan du som skogsägare göra?

  • Följ restriktionerna och undvik att vistas i skog och mark
  • Följ de senaste uppdateringarna via Jordbruksverkets hemsida. Där hittar du också de riktlinjer som nu gäller i det smittade området. Se även kartor och viktig information om vad envar kan göra för att förhindra smittspridning.
  • Följ också myndighetens råd till allmänheten och jägare att rapportera in eventuella fynd.
    Var uppmärksamma när ni rör er i skog och mark, särskilt runt det aktuella området och i Västmanland. Rapportera fynd av döda vildsvin till SVA på rapporteravilt.sva.se. Tänk på att iaktta stor försiktighet då viruset kan föras vidare genom djurets avföring och blod.

Mellanskog följer myndigheternas arbete med att begränsa smittan och vill göra det vi kan för att bidra.

Medlem inom begränsningszonen eller omnejd?

Mellanskog undersöker nu hur restriktionerna påverkar planerade arbeten inom det berörda området. Kontakta din skogliga rådgivare eller förvaltare vid specifika frågor. För generella frågor om hanteringen av afrikansk svinpest hänvisar vi till Jordbruksverket eller SVA.

Mycket av den information som går ut från Mellanskog till våra medlemmar i det berörda området sker via e-post. Därför understryker vi nu vikten av att samtliga medlemmar, men särskilt de i och omkring begränsningszonen, säkerställer att vi har rätt uppgifter till dem i vårt medlemsregister. Så logga in på medlemswebben och kontrollera att e-post och mobilnummer finns kopplat till ditt medlemskonto.

Inspelning av informationsmöte i Fagersta:

 

Afrikansk svinpests påverkan på skogsbruket, informationsmöte i Fagersta 21/9 from Skogsägarna Mellanskog ek för on Vimeo.