Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

Foto: Gert Olsson, Scandinav

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor. Skogsägare i området har 43 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin) och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket.

– Det höga betestrycket innebär förluster för enskilda skogsägare. Men den här analysen tydliggör också hur mycket både samhället och klimatet förlorar på att skogen som resurs trycks tillbaka, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Den minskade tillväxten i skogen på grund av betestrycket innebär ett lägre upptag av koldioxid med nära 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år i Sverige. Det motsvarar 23 procent av dagens svenska utsläpp av fossil koldioxid.

– Växande skog lagrar koldioxid och är avgörande för att möta klimatförändringarna. Det älgen och andra klövdjur äter från våra skogar motsvarar mer än utsläppen från alla bilar i Sverige under ett år, säger Matts Söderström skogschef på Mellanskog.

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har accepterat att maximalt 30 procent av tallföryngringarna skadas allvarligt av klövviltsbete under perioden då tallarna har en betesbegärlig höjd (1– 4 m). Det innebär att skogsägarna tolererar en viss skadenivå, men utöver den tolerabla skadenivån sker alltså ett omfattande bete – till stor kostnad för både skogsägare och samhälle.

Målet för dagens älgförvaltning är en älgstam av hög kvalitet, en produktionsanpassad älgjakt samt en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt. Men avskjutningsmålen nås inte och det finns brister i uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen.

– Jakten är en livsnerv och en passion för många skogsägare. De gör varje år viktiga insatser för att hålla nere betestrycket, men vi behöver göra mer och vi behöver nå en samsyn om att avskjutningen behöver öka rejält, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna, Storaenso, Sveaskog och Södra.

Läs rapporten här:
Viltbetesskador i Sverige

För mer information, kontakta:
Matts Söderström, skogschef Mellanskog
010-482 81 09

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 42

Ökade volymer för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. Leveransvolymer och omsättning på skogsvårdstjänster ökar under perioden, som samtidigt tyngs av oron på de finansiella marknaderna.

– Det gångna halvåret har varit betydligt stabilare än förväntat. Virkesvolymerna ökar och skogsägarna är aktiva beställare av skogsvårdstjänster som röjning, plantering och markberedning. Det känns som ett riktigt styrkebesked att vi, i stort, levererar enligt plan även under dessa exceptionella förhållanden, säger vd Fredrik Munter.

Mellanskog redovisar ett resultat för första halvåret, före skatt, på 20 Mkr (113). Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre virkespriser. Finansnettot minskar kraftigt på grund av vårens turbulens på de finansiella marknaderna samt utebliven utdelning från Setra Group.

Föreningens leveranser ökade under perioden med fyra procent. Omsättningen på skogstjänster ökade med 13 procent jämfört med föregående år.

– Jag vill särskilt lyfta fram den starka utvecklingen på skogsvårdssidan. Här har skogsägare, medarbetare och entreprenörer gjort ett enormt jobb under utmanande förutsättningar. Resultatet blir välskötta skogar och på sikt ett ökat värde för skogsgården, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Mellanskog har under perioden infört en medlemspremie på timmer och genomfört prisjusteringar på massaved i geografier som kraftigt påverkats av granbarkborreangrepp.

Nyckeltal
• Omsättning 1878 Mkr (1904)
• Leveranser 2 790 km³fub¹ (2 680 km³fub)¹
• Rörelseresultat 30 Mkr (56)
• Finansnetto -10 Mkr (57)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten –23 Mkr (118)
• Likviditet 1 417 Mkr (1 389)
• Finansiell nettoskuld² -456 Mkr (-410)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Skogsägarna Mellanskog Halvårsresultat 2020, inklusive balansräkning och resultaträkning 

Ytterligare information lämnas av Fredrik Munter, vd Mellanskog
010-482 80 01

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2020-06-30 2019-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 876 1 902
Övriga rörelseintäkter 2 2
Summa rörelseintäkter 1 878 1 904
Rörelsekostnader -1 846 -1 844
Avskrivningar -1 -3
Summa rörelsekostnader -1 848 -1 848
Rörelseresultat 30 56
Finansiella intäkter och kostnader -10 57
Resultat efter finansiella poster 20 113
Skatt -4 -12
Årets resultat 16 101
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2020-06-30 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 22 23
Finansiella anläggningstillgångar 633 633
Summa anläggningstillgångar 655 656
Omsättningstillgångar
Varulager 87 85
Kortfristiga fordringar 609 523
Kortfristiga placeringar 1 154 1 158
Kassa och bank 263 276
Summa omsättningstillgångar 2 114 2 041
Summa tillgångar 2 769 2 698
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 264 268
Fritt eget kapital 173 157
Summa eget kapital 437 425
Räntebärande skulder 1 873 1 859
Icke räntebärande skulder 459 414
Summa skulder 2 332 2 273
Summa eget kapital och skulder 2 769 2 698