Marknadsanpassning av Mellanskogs virkespriser

Den globala konjunkturen fortsätter att visa tecken på avmattning vilket ger en försvagad efterfrågan på sågade trävaror och massabaserade produkter.  Samtidigt är utbudet av skogsråvara högt i Sverige och Europa, där omfattande granbarkborreangrepp lett till en hög avverkningsaktivitet med stort graninslag.

I rådande konjunkturläge gör Mellanskog en marknadsanpassning av virkespriserna. Justeringen av priserna ska ses mot bakgrund av högt utbud och omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet på marknaden. 2019 har hittills varit ett starkt år för Mellanskog. Inför 2020 ligger fokus på fortsatt hög aktivitet i skogen och en kraftsamling för att kunna hjälpa de medlemmar som drabbats av skogsskador säger vd Fredrik Munter.

Prisjusteringar 7 oktober 2019

Massaved
-20 kr/m3fub i hela Mellanskogs geografi, samtliga trädslag.

Talltimmer
-10 kr till – 40 kr/m3to beroende på geografi

Grantimmer
-20 kr till -40 kr/m3to beroende på geografi

För frågor, vänligen kontakta
Fredrik Munter, vd Mellanskog
Tel: 010-482 80 01

113 miljoner kronor i resultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett resultat på 113 Mkr (56,4) före skatt för första halvåret 2019 varav 56,9 Mkr utgörs av utdelning från Setra. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med samma period förra året.

Mellanskogs goda resultat bygger på ett långsiktigt arbete för att skapa god avsättning för våra medlemmars skogsråvara samtidigt som föreningens målmedvetna arbete med utveckling av affär och organisation bär frukt. Mellanskog står allt starkare som förening, alltfler skogsägare väljer att bli medlemmar och virkesvolymen ökar vilket i sin tur förbättrar resultatet. Det känns tryggt att gå ur första halvåret med ett starkt ekonomiskt utfall när konjunkturen nu ser ut att mattas av säger Mellanskogs VD Fredrik Munter.

Fredrik Munter, Vd Mellanskog

Stormen Alfrida

Under andra kvartalet bedrevs ett intensivt arbete för rädda virkesvärde åt de medlemmar som drabbats av stormen Alfrida samt granbarkborrens angrepp. Arbetet med att bekämpa granbarkborren kommer att kräva stora resurser även kommande år.

Höga virkespriser, högre volym och stor efterfrågan på skogsbränsle

Omsättningen för första halvåret blev 1 904 Mkr (1 655 Mkr). Föreningen levererade
2 680 tm3fub (2 577). Rörelseresultatet blev 56,1 Mkr (31,2 Mkr). Ökningen i rörelseresultatet består främst av höga virkespriser, högre volym samt stor efterfrågan på skogsbränsle. Finansnettot uppgår till 56,9 Mkr (25,1). Resultat efter skatt uppgår till 100,7 Mkr (50,3). Periodens kassaflöde uppgick till 243 mkr. Likviditeten är stark och uppgår till 1 389 Mkr.

Resultat och balans

Här finns hela pressmeddelandet inklusive resultat och balans:

Mellanskogs halvårsresultat

1 Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.
2 m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Munter, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01