Mellanskog riktar mycket skarp kritik mot artskyddsutredningen

Mellanskog har lämnat ett remissvar på artskyddsutredningen, föreningen avstyrker utredningen i sin helhet. I stället föreslår Mellanskog, i likhet med övriga skogsägarrörelsen, en annan väg framåt där den svenska lagstiftningen inte är striktare än vad som krävs enligt EU-rätten – och där ersättningsrätten likställs med andra intrång som naturreservat eller biotopskydd. Skogsägaren ska inte behöva driva domstolsprocess gentemot staten för att få ersättning.

– Över 300 000 enskilda personer äger skog i Sverige, våra perspektiv har totalt tappats bort i artskyddsutredningen. Utredningens förslag skulle vara oerhört ingripande i ägande- och brukanderätten om de genomfördes, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Mellanskog har under snart sex år engagerat sig djupt i flera artskyddsärenden, bland annat rörande lavskrika i Hälsingland. Ett av de största problemen med nuvarande lagstiftning är att livsmiljödirektivets strikta skydd för individer gäller även alla svenska fåglar, vilket är en tydlig överimplementering av EU-lagstiftningen och grunden till de problem som uppstått runt bland annat lavskrikan. Karin Perers är mycket besviken över att utredningen inte har lyckats komma till rätta med denna fråga;

– I praktiken har utredningen inte löst ett dyft när det kommer till fåglarna. Om något så tar vi nog faktiskt till och en med ett kliv bakåt, det är eländigt och det rimmar inte alls med utredningens direktiv, säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.

Mellanskog menar att innehållet i artskyddsutredningen skulle betyda ett paradigmskifte i svensk skogspolitik, det som brukar kallas den svenska modellen i skogspolitiken finns inte längre kvar om utredningens förslag genomförs. Särskilt problematisk är frågan om ersättningsrätt, där utredningens förslag i praktiken innebär en tummetott av den ersättning som markägare, enligt grundlagen, har rätt till när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Mellanskog riktar också skarp kritik mot utredningens omfattning. Den utredning som nu presenterats är till sidantal mer omfattande än den gamla klassikern Krig och Fred och Mellanskog menar att det finns ett demokratiskt problem i att materialet är väldigt svårgenomträngligt. Detta drabbar inte bara de människor som, om den blir verklighet, kommer att omfattas av förslagen – utan även andra som har anledning att granska eller ifrågasätta dem.

– Det är dags att riksdag och regering visar 300 000 skogsägare och landsbygden den respekt de förtjänar. Beslutsfattarna måste ta ett ansvar för helheten i stället för att tillåta den fragmentering som nu driver situationen för skogen och skogsägarna bort från de mål de själva faktiskt beslutat om, avslutar Karin Perers.

Läs remissvaret i sin helhet här:
Remissvar på artskyddsutredningen, Mellanskog

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

Stark tillväxt i omsättning och resultat för Mellanskog

Mellanskog fortsätter att växa och föreningen redovisar nu ett rörelseresultat för kvartal tre på 23 Mkr (1). Toppen på den urstarka sågverkskonjunkturen bedöms nu vara nådd.

– Även om vi bedömer att konjunkturen nu planar ut så kan vi konstatera att efterfrågan på hållbara produkter från skogen fortsatt är stark, i grunden driven av en genomgripande samhällsförändring mot hållbarhet, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Mellanskog redovisar ett kraftigt förbättrat resultat för årets första nio månader på 101 Mkr (21) före skatt. Resultatet drivs av en stark tillväxt i leveransvolym om +8 % jämfört med 2020 samt höga industripriser. Mellanskog äger 49,5 procent av sågverkskoncernen Setra Group som fortsätter att leverera ett historiskt starkt resultat, vilket kommer att komma Mellanskogs medlemmar till del.

Samtidigt finns orosmoln på himlen, dels genom granbarkborren som härjat i nästintill oförminskad styrka i Mellanskogs geografi under året, dels det höga tonläget i skogsdebatten.

– Vi nås av larmrapporter att de fossila utsläppen ökar snabbare än någonsin. Vi vet att de enskilda skogsägarna sitter på en nyckel för att lösa klimatutmaningen. Samtidigt kan vi konstatera att det pågår en granskning i media där deras bidrag inte skildras över huvud taget. Det gör mig faktiskt förtvivlad, avslutar vd Fredrik Munter.

Nyckeltal

  • Omsättning: 2 908 Mkr (2 633)
  • Leveranser: 4 216 tm³fub¹ (3 895)
  • Rörelseresultat: 82 Mkr (31)
  • Finansnetto: 20 Mkr (-10)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 80 Mkr (10)
  • Likviditet: 1 696 Mkr (1 455)
  • Finansiell nettoskuld²: 360 Mkr (419)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och kassa
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet inklusive resultat- och balansräkning samt för att ladda ner pressbild, se dokument:
Skogsägarna Mellanskog resultat kvartal 3 2021

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-09-30 2020-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 906 2 631
Övriga rörelseintäkter 2 2
Summa rörelseintäkter 2 908 2 633
Rörelsekostnader -2 824 -2 600
Avskrivningar -2 -2
Summa rörelsekostnader -2 826 -2 602
Rörelseresultat 82 31
Finansiella intäkter och kostnader 20 -10
Resultat efter finansiella poster 101 21
Skatt -17 -4
Årets resultat 84 16
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-09-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 23 23
Finansiella anläggningstillgångar 633 633
Summa anläggningstillgångar 656 655
Omsättningstillgångar
Varulager 108 115
Kortfristiga fordringar 695 505
Kortfristiga placeringar 1 370 1 160
Kassa och bank 326 368
Summa omsättningstillgångar 2 500 2 147
Summa tillgångar 3 155 2 803
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 262 265
Fritt eget kapital 220 162
Summa eget kapital 482 427
Räntebärande skulder 2 056 1 946
Icke räntebärande skulder 617 429
Summa skulder 2 673 2 375
Summa eget kapital och skulder 3 155 2 803