Mellanskog växer och välkomnar Gysinge Skog som medlem

Pressmeddelande: Mellanskog har en bra medlemstillväxt, under juli klättrade medlemsantalet över 26 000 och hösten har visat på ett fortsatt stabilt inflöde av nya medlemmar. En av de senaste medlemmarna i föreningen är Gysinge Skog som nyligen fick sin medlemsansökan beviljad.

Vi är väldigt glada att Gysinge Skog väljer att bli medlem i Mellanskog säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog. Alla medlemmar är viktiga för en ekonomisk förening och det är väldigt glädjande att vi uppfattas som ett bra alternativ för både små och stora skogsägare. När föreningen växer blir vi starkare och lönsammare vilket alla medlemmar vinner på.

Fredrik Munter, vd Mellanskog och Vegard Haanaes vd Gysinge Skog.

Vegard Haanaes, vd för Gysinge Skog: För oss var det ett naturligt steg att bli medlem i Mellanskog. Vi känner starkt att vi delar Mellanskogs värderingar och hoppas att vi tillsammans med resten av föreningen kommer att kunna bidra till framtida utveckling för ett starkt skogsbruk i vårt område. Jämfört med andra skogsbolag är vi förhållandevis små, men tillsammans med Mellanskog kan vi påverka marknadssituationen och bidra till ett högre värde på skogsråvaran för alla skogsägare i Mellansverige. Mellanskogs storlek och starka närvaro runt vårt skogsinnehav kommer också att ge effektivitet i arbetet med avverkning, skogsvård och logistik vilket gynnar både Gysinge Skog och övriga medlemmar.

För Mellanskog är det här en spännande situation fortsätter Fredrik Munter. Vi kommer behöva hitta lösningar på frågor som vi inte tidigare ställts inför, t.ex. hur utbytet av skogsbruksinformation mellan Gysinge skog och Mellanskog ska lösas tekniskt samt hur föreningen kan möta medlemmar med stora spridda skogsinnehav.

Gysinge Skog äger cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog. Företaget har det mesta av sitt skogsmarksinnehav i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län men har även skog i Jämtlands-, Hallands- och Kronobergs län. Mellanskog kommer att utföra en större mängd skogsbrukstjänster såsom avverkning, virkesförsäljning, vägåtgärder och skogsvård åt Gysinge skog med start i början av 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Vegard Haanaes, vd Gysinge Skog 070-221 55 75

Mellanskog mot ett starkt 2019 trots utmanande tredje kvartal.

Mellanskog redovisar ett resultat före skatt på 93 Mkr (52) före skatt för årets 9 första månader varav 56,9 Mkr utgörs av utdelning från Setra Group AB¹. Föreningens rörelseresultat ökar jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av högre volym, höga virkespriser samt hög efterfrågan på skogsbränsle. Föreningens finansiella ställning stärks.

– Vi är nöjda med årets första 9 månader som helhet där högre volym och höga virkespriser skapat ett bra resultat. På lång sikt ser vi en fortsatt positiv trend i efterfrågan på Mellanskogs skogsråvara men det tredje kvartalet har varit utmanande. Kvartalet har präglats av en snabb konjunkturavmattning för svensk skogsindustri samt en kraftsamling inom föreningen för att hinna tillvarata så mycket som möjligt av den granbarkborreskadade skog som finns i vårt verksamhetsområde. Framförallt Mälardalen samt delar av Värmland är drabbat av granbarkborre. Detta arbete kommer att pågå hela vintern och vi måste vara förberedda på nya skador kommande vår säger vd Fredrik Munter

 – Arbetet med att omhänderta skadad skog är arbetskrävande och ger minskade intäkter både för den enskilde skogsägaren samt Mellanskog men är otroligt viktigt för att begränsa nya angrepp samt rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt konstaterar Fredrik Munter.

Nyckeltal:

  • Omsättning 2 607 Mkr (2 268)
  • Levererad volym 3 653 km³fub² (3 421)
  • Rörelseresultat 37 Mkr (28)
  • Finansnetto 56 Mkr (23)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 127 Mkr (120)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 371 Mkr (1 139)
  • Finansiell nettoskuld³ -399 Mkr (-465)

¹ Mellanskogs ägarandel i Setra Group AB motsvarar 49,5% av utestående aktier.
² m³fub= kubikmeter fast volym under bark
³ Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog. Tfn 010482 80 01

Länk: Kvartalsrapport och resultaträkning.

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2019-09-30 2018-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 605 2 266
Övriga rörelseintäkter 2 2
Summa rörelseintäkter 2 607 2 268
Rörelsekostnader -2 566 -2 234
Avskrivningar -4 -6
Summa rörelsekostnader -2 570 -2 240
Rörelseresultat 37 28
Finansiella intäkter och kostnader 56 23
Resultat efter finansiella poster 93 52
Skatt -8 -5
Årets resultat 85 47
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2019-09-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 3
Materiella anläggningstillgångar 24 22
Finansiella anläggningstillgångar 632 632
Summa anläggningstillgångar 657 657
Omsättningstillgångar
Varulager 117 59
Kortfristiga fordringar 540 530
Kortfristiga placeringar 1 055 1 048
Kassa och bank 316 93
Summa omsättningstillgångar 2 028 1 730
Summa tillgångar 2 685 2 387
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 267 273
Fritt eget kapital 152 73
Summa eget kapital 419 346
Räntebärande skulder 1 770 1 659
Icke räntebärande skulder 496 382
Summa skulder 2 266 2 041
Summa eget kapital och skulder 2 685 2 387