Skarp kritik när Mellanskog lämnar synpunkter på Skogsutredningen


Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras.

Mellanskog menar bland annat att de enskilda skogsägarna inte får tillräckligt utrymme i utredningen och att flera förslag kommer att missgynna dem starkt. Bland annat kritiseras förslagen om omfattande ytterligare avsättningar i den fjällnära skogen, införandet av det så kallade kunskapskravet och framtida utpekade avsättningar på tre miljoner hektar.

– Vi förväntade oss en äganderättsutredning men fick raka motsatsen; en utredning som sida upp och sida ner fokuserar på att ta skog ur bruk. Det håller inte, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers.

I vissa bygder i Mellanskogsland riskerar utredningens förslag att få enorma konsekvenser. Det handlar tillexempel om Härjedalens kommun där 16 procent av den produktiva skogsmarken som idag ligger utanför formellt skydd föreslås tas ur bruk. 37 procent av avsättningarna ska tas från enskilda skogsägares mark.

I ett första skede pekas drygt 700 000 hektar ut för formella avsättningar. I ett andra skede beskrivs ”konfliktytor” kopplade till biologisk mångfald som motsvarar tre miljoner hektar, eller nästan 13 procent av Sveriges totala produktiva skogsmark.

Särskilt problematiskt ur ett skogsägarperspektiv är det så kallade kunskapskravet. Kravet innebär ett systemskifte i naturvårdsarbetet där fokus flyttas från miljöer och strukturer som gynnar biologisk mångfald, till fokus på enskilda arter. Skiftet skulle sannolikt få stora konsekvenser för enskilda skogsägares brukande. Exakt hur förslaget skulle påverka är dock omöjligt att svara på eftersom utredningen vid upprepade tillfällen konstaterar att; hur ett sådant krav i praktiken kommer att se ut ska avgöras av rättspraxis. Det går helt enkelt inte att förutse i dagsläget och besluten skulle återigen flytta från politik till domstolar.

– Vi kan inte köpa grisen i säcken, det duger inte att lägga så här omvälvande förslag utan att ta reda på vad de innebär för 330 000 skogsägare i praktiken. Vi vill använda vårt remissvar för att berätta om skogsägarnas vardag, drivkrafter och engagemang, de förtjänar det utrymmet, avslutar Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Läs remissvaret i sin helhet här:
Remissvar Skogsutredningen Mellanskog 

Pressbild på Karin Perers, fri för publicering i samband med artikel om detta pressmeddelande, finns att hämta här.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

Stark inledning på året för Mellanskog

2021 har inletts starkt och Mellanskog redovisar nu ett rörelseresultat för första kvartalet på 33 Mkr (19). Resultatet drivs av ökade virkesvolymer, framförallt grantimmer, som en följd av en stark efterfrågan och marknad för sågverken.

– Mellanskog levererar en stark inledning på året, inte minst omsättningsmässigt, där vi nu passerat milstolpen att omsätta en miljard kronor under ett enskilt kvartal. Marknadsutsikterna för resten av året ser också ljusa ut, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Mellanskog redovisar ett resultat för kvartal 1, före skatt, på 35 Mkr (6). Resultatet drivs av stabilt ökande leveranser och stigande industripriser. Föreningens leveranser ökar med 6 procent jämfört med föregående år.

– Om vi ska titta på några utmaningar framåt så fortsätter covid-19 att påverka vår verksamhet, om än i begränsad omfattning. Vi är fortsatt oroliga för granbarkborresituationen i Mellanskogs södra geografi. I norr ser vi lokalt omfattande toppbrott efter en snörik vinter. Samtidigt har vi en genomgående stark organisation som är väl förberedd för att hantera dessa utmaningar, avslutar vd Fredrik Munter.

Nyckeltal:
Omsättning 1 039 Mkr (988)
Leveranser 1 613 tm³fub1 (1 517 tm³fub)¹
Rörelseresultat 33 Mkr (19)
Finansnetto 2 Mkr (-12)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 161 Mkr (26)
Likviditet 1 755 Mkr (1 452)
Finansiell nettoskuld2 -253 Mkr (-407)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Mellanskogs föreningsstämma hålls den 19:e maj. Med anledning av den pågående coronapandemin kommer stämman att genomföras digitalt.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet och för att ladda ner pressbilder, se dokument:
Skogsägarna Mellanskog resultat kvartal 1 2021, inklusive resultat- och balansräkning

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

Fredrik Munter, vd Mellanskog

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-03-31 2020-03-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 039 988
Övriga rörelseintäkter 0 0
Summa rörelseintäkter 1 039 988
Rörelsekostnader -1 005 -969
Avskrivningar -1 -1
Summa rörelsekostnader -1 006 -970
Rörelseresultat 33 19
Finansiella intäkter och kostnader 2 -12
Resultat efter finansiella poster 35 7
Skatt -7 -2
Årets resultat 28 6
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-03-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 23 23
Finansiella anläggningstillgångar 633 633
Summa anläggningstillgångar 656 655
Omsättningstillgångar
Varulager 81 115
Kortfristiga fordringar 463 505
Kortfristiga placeringar 1 164 1 160
Kassa och bank 590 368
Summa omsättningstillgångar 2 299 2 147
Summa tillgångar 2 954 2 803
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 267 265
Fritt eget kapital 190 162
Summa eget kapital 457 427
Räntebärande skulder 2 007 1 946
Icke räntebärande skulder 490 429
Summa skulder 2 497 2 375
Summa eget kapital och skulder 2 954 2 803