Skogsbruk och klövvilt i balans

Familjeskogsbrukets lönsamhet påverkas av viltstammen och eventuella viltskador, varför viltfrågan engagerar skogsägare i hela landet. För oss på Mellanskog är det viktigt att det finns en balans mellan skogsbruk och klövvilt. En kvalitativ viltstam och ett hållbart och lönsamt skogsbruk är målet.

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För hela landet är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor. Skogsägare i området har, enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin), 43 procent svårt skadade tallar och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket.

Många intresserar sig för viltfrågan som är en central fråga för oss som skogsägarförening. För oss på Mellanskog står den enskilda skogsägaren alltid i centrum. Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att skapa en bra balans mellan viltet och skogsbruket.

Mellanskogs viltpolicy

Mellanskogs viltpolicy utgår från medlemmarnas målsättning om välskötta produktiva skogar och att skogen är en av landets viktigaste naturresurser. Viltförvaltningen ska ske utifrån de regionala/lokala förutsättningar som finns, så kallad adaptiv förvaltning. Viltet i våra skogar kräver aktiv förvaltning med markägare och jägare i samverkan så att skador orsakade av klövvilt kan hållas på en acceptabel nivå.

Mellanskogs viltpolicy med förklaringar och måltal.

Viltförvaltning och jakt

Svensk viltförvaltning styrs av lagstiftning och förordningar. Förutom statistikhjälpmedel finns även utarbetade arbetsordningar/rutiner för de som deltar i förvaltningsarbetet, se länk under Fördjupande information. Där finner du även fler länkar som handlar om statistik och regelverk kring viltförvaltning samt länkar till respektive länsstyrelse.

Samverkan

Som Mellanskogs viltpolicy anger så är en fungerande samverkan mellan markägare och jägare en nödvändighet för att viltet ska kunna förvaltas. Se länken till projektet Mera tall som särskilt gör insatser för att fördjupa och förbättra samverkan mellan markägare och jägare. Du hittar länken under Fördjupande information.