Skogens vatten

Mellanskog är en del av samarbetsprojektet Grip on Life IP. Tillsammans med myndigheter, andra skogsägarföreningar och intresseorganisationer arbetar vi aktivt för att skogsbruket ska sprida information om hänsyn till våra värdefulla vattendrag och våtmarker.

Våra gemensamma mål är att förbättra förutsättningarna för vattnets livsgivande funktion samtidigt som vi kan fortsätta använda bruka skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Förutom för djur och växter så spelar skogens vatten en viktig roll för oss människor. Att rent vatten i sjöar och vattendrag är viktigt känner de flesta till. Att våtmarkerna som utgör en stor del av skogslandskapet kan rena vatten, ta upp koldioxid samt förebygga översvämningar och torka är i dessa tider också en viktig kunskap att sprida.

Projektet, som är ett EU-projekt där Skogsstyrelsen är projektägare, startade 2018 och pågår nu för fullt. I Mellanskog genomförs projektet med hjälp av våra skogsbruksområdens förtroendevalda.