Granbarkborren har dödat miljontals granar 2020

Foto: Thomas Adolfsén

Efterdyningarna från torra somrar och stormar slår fortsatt hårt mot granskogarna i Mellanskogs område. Andelen stressade träd har gjort att antalet granbarkborrar har ökat.

Skadeläget för 2020

Skogsstyrelsen rapporterar nu att den totala volymen skadade träd, enligt en inventering som genomförts inom ramen för Nationell Riktad Skadeinventering, visar angrepp i storleken 3,8 miljoner kubikmeter i Svealand och 4,1 miljoner kubikmeter i Götaland. Av de knappt 8 miljoner kubikmeter som skadats finns närmare 6 miljoner i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar samt Blekinge län

Det är första gången någonsin som denna typ av inventeringar genomförs och därmed kan inte resultaten jämföras med de från förra sommaren eller 2018.

– Vi ser att vi har en stor fortsatt utmaning med att bekämpa granbarkborren. Vi arbetar med att vara ännu snabbare på plats vid angrepp och i så stor utsträckning som möjligt vara där när borrarna fortfarande är kvar i träden. En stor utmaning, men ett krav för att effektivt bekämpa och inte minst rädda timmervärden istället för att stockarna blir bränsleved säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog.

Fällövervakningen

Årets svärmningsövervakning i Mellanskog har varit ett bra hjälpmedel i bekämpningsarbetet. Under vinterhalvåret kommer därför Mellanskog att börja förbereda för en fortsättning under nästa säsong. Ambitionen är att bibehålla samma geografiska platser, dock måste nya lämpliga, färska hyggen lokaliseras.

Framtiden

Sakkunniga i granbarkborrefrågan på Mellanskog spår att vi kommer få leva med omfattande skador även 2021 i de drabbade geografierna. Sannolikt i nivå med årets skador då det finns en viss spridning öster och norrut i Uppland. Kanske skulle det kunna bromsas upp i Södermanland och de hårdast drabbade delarna av Västmanland. Risk för ytterligare spridning finns även i Örebro och Värmland innan det möjligtvis kan börja sjunka på allvar under 2022. Detta förutsätter dock ogynnsamma förutsättningar för granbarkborrarna och gynnsamma för granarna.

Vill du veta mer om granbarkborren och vad du kan göra för att förebygga angrepp i din skog? Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att läsa Skogsstyrelsens pressmeddelande om inventeringen.

Skogsutredningen blev en besvikelse

Skogsägarföreningen Mellanskog ser med oro på den skogsutredning som idag lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att hundratusentals hektar skog, framförallt i fjällnära skogar, ska undantas från brukande och att nya krav ska ställas på skogsägare.

– I stället för att följa direktiven och stärka äganderätten, landar utredningen i förslag som skulle innebära storskaligt förstatligande av mark och ett betydligt krångligare skogsägande. Jag är besviken på utredningens resultat säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Utredningen innehåller även bra förslag som bör tillvaratas. Det gäller exempelvis förslagen om växande cirkulär bioekonomi, att avbryta nyckelbiotopsinventeringen, förtydligande om lagstiftning i fjällnära skog, klövviltsförvaltning och rådgivning.

– Nu är det upp till politiken att förverkliga andemeningen i de direktiv de själva satte upp, en skogspolitik med respekt för äganderätten. Ta vara på de förslag som ligger i linje med det och låt resten stanna på ritbordet, avslutar Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog
070-568 08 30

Marie Wickberg, chef för kommunikation och näringspolitik på Mellanskog
010-482 80 42
marie.wickberg@mellanskog.se