Leveransvirke

Att sälja leveransvirke innebär att du som skogsägare själv hugger i din skog och sedan säljer virket till Mellanskog.

Innan du börjar hugga eller avverka är det viktigt att ha ett kontrakt på plats, så att vi med säkerhet kan ta emot din leverans under året. När du skriver kontrakt får du även upplysningar om aktuella sortiment och hur de ska apteras, dvs kapas upp i olika längder. Ta därför kontakt med din skogliga rådgivare, innan slutet på mars det aktuella året, för att teckna kontrakt om leveransvirke.

Vi hämtar upp ditt virke

Timmervälta Illustration Maja LarssonMellanskog hämtar virket vid bilväg och du får betalt för de sortiment som mäts in enligt gällande prislista. Pengarna sätts in på ditt merkonto hos Mellanskog om du är medlem eller betalas ut till det konto som du angett.

Miljökrav

Mellanskog gör riskbedömning av allt leveransvirke som vi köper in. Riskbedömningen görs för att säkerställa att virket har ett känt och accepterat ursprung.

Mellanskog köper inte in skogsråvara som står i strid med vår riktlinje för inköp av skogsråvara. Detta innebär bland annat att vi inte köper virke från avverkning som står i strid med gällande lagstiftning eller virke som kommer från en felaktigt utförd åtgärd i nyckelbiotop.

Som ett led i riskbedömningen begär vi ibland att få se avverkningsanmälan eller anmälan om samråd, samt Skogsstyrelsens svar, om virket kan antas komma från ett område där sådan anmälan är lagstadgad. Exempelvis en föryngringsavverkning större än 0,5 ha eller en avverkning i nyckelbiotop avsedd att gynna naturvärdena och som har föregåtts av dokumenterat samråd med Skogsstyrelsen.

Om säljare av skogsråvara bryter mot detta har Mellanskog rätt att omedelbart avbryta virkesmottagningen utan rätt för säljare att kräva ersättning.

Så här ser processen ut: