Gödsling

Gödsling med kväve är en av de mest lönsamma investeringar man kan göra som skogsägare. Efter gödsling ökar trädens tillväxt i cirka 10 år och avkastningen brukar vara cirka 10—15 procent.

Forskning visar att en korrekt utförd gödsling inte hotar markens naturliga processer och långsiktiga produktionsförmåga, inte skadar andra ekosystem och inte hotar den biologiska mångfalden.

Gödsling gör nytta för klimatet

Gödsling i blandbestånd.

Gödsling i rätt typ av bestånd gör nytta för klimatet. Den ökade tillväxten gör att mer koldioxid tas upp av träden och kol lagras i träd och mark. Den extra volymen trä bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och öka tillgången på träråvara för energi- och byggsektorn.

Mellanskog rekommenderar:

  • Bestånd med minst 80% barrträd som växer på fastmark av medelgod bonitet är lämpliga att gödsla. Välj i första hand bestånd som ska slutavverkas om 10—15 år.
  • Läs gärna Skogsstyrelsens allmänna råd om gödsling. Där står vilka områden i landet, vilka typer av marker som är lämpliga att gödsla och vilka som ska undvikas.
  • Gödsling kan ske under barmarksperioden och arbetet samordnas av Mellanskogs entreprenörer.
  • Välkommen att kontakta din skogliga rådgivare om du är intresserad av gödsling.