Askåterföring

Askåterföring är ett sätt att återföra en del av de näringsämnen som tas ut från skogen i samband med uttag av biobränsle, och på sikt hålla upp tillväxten i skogen.

askåterföring

Askans höga pH-värde kan öka tillgängligheten till kväve på många skogsmarker och på näringsfattiga torvmarker kan askan tillföra näringsämnen. Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring där grenar och toppar (grot) tagits ut eller kommer att tas ut.

Mellanskog rekommenderar

  • Askan kan återföras från det att vegetation har kommit upp på hygget till senast fem år innan föryngringsavverkning.
  • Askåterföring är lämplig på marker med ståndortsindex över T24.
  • Anmälan om askåterföring ska lämnas in till Skogsstyrelsen för samråd senast sex veckor innan planerad spridningsstart.
  • Spridning bör inte ske i områden med höga naturvärden.
  • Kontakta Mellanskog för mer information och råd kring askåterföring.

grot