Utdelning – frågor och svar

När Mellanskog går med vinst kommer det våra medlemmar tillgodo. På 2022 års föreningsstämma beslutade fullmäktige att Mellanskog ska dela ut 76 miljoner kronor till föreningens medlemmar. Utdelning ges både som efterlikvid på levererat virke (65 Mkr) och som ränta på insatskapital (11 Mkr).

Utdelning ränta insatser – frågor och svar

Mellanskogs ränta på insatskapitalet fastställdes till 5 % vid den ordinarie föreningsstämman den 24 maj 2022 och utbetalningen har nu genomförts.

Du som är medlem har får ett brev med besked om din ränta på ditt insatskapital per 2021-12-31 med information om ränteberäkningen. Här försöker vi ge svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas utdelningsräntan på insatser?

Räntan beräknas med 5 % på insatskapitalet per 2021-12-31.

Varför ett merkonto till, det krånglar bara till det?

Saknar vi bankkonto kopplat till ditt medlemsnummer sätter vi in räntan på ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer. Hur mycket pengar du har innestående på ditt merkonto kan du se om du loggar in på dina sidor på Medlemswebben (välj Logga in uppe i höger hörn här på hemsidan för att komma dit).

När ska jag skatta för utdelningen?

Utdelningen sker 2022 och ska beskattas för inkomståret 2022. Mellanskog skickar kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.

Varför får jag utdelning? Jag begärde utträde 2021.

Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2021 kommer du få ränta på ditt insatskapital 2021.

Utdelning på inmätta volymer 2021 – frågor och svar

Utdelning på inmätta volymer 2021 till våra medlemmar fastställdes vid föreningsstämman den 24 maj 2022 till 3,9 % på inmätt virkesvärde och utbetalningen har nu genomförts. Du som är medlem och har inmätt virkesvärde 2021 har fått ett brev med besked om din utdelning på inmätta volymer. Här kommer svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas utdelning på inmätta volymer?

Utdelning på inmätta volymer beräknas med 3,9 % på inmätta volymers virkesvärde. Virket ska vara inmätt under 2021. För kontrakt där inmätning sker över båda sidor av årsskifte beräknas utdelningen på den del som är inmätt 2021. Avtalad prislista inklusive för tiden gällande medlemspremie och utbetalda premier för avtalet ansvarsfullt skogsbruk räknas alltid in i virkesvärdet. Kontraktsformer som är undantagna utdelning är garanterat netto, fast netto och rotposter. Tillägg utöver tillgängliga premier ingår inte i virkesvärdet.

För vilka sortiment beräknas utdelning på inmätta volymer?

Utdelning på inmätta volymer beräknas på alla inmätta sortiment under 2021.

Jag har inte fått mina avräkningar redovisade för 2021,
hur kan ni då betala ut utdelning baserat på inmätta volymer?

Oavsett om dina kontrakt är redovisade, utbetalda eller lagda på betalplan är det inmätta volymers värde som ligger till grund för beräkningen. Vill du få underliggande kontrakt redovisade kontakta din skogliga rådgivare. På avräkningsnotan framgår vilka kontrakt som har inmätta volymer under 2021 och berättigar utdelning.

Varför får inte alla skogsägare med inmätta volymer utdelning?

Enbart Mellanskogs medlemmar 2021 får dela på föreningens vinst. Du får utdelning baserat på inmätta volymer under 2021 oavsett när under 2021 vi fått in din ansökan. Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2021 kommer du få utdelning för alla inmätta volymer under året. Vill du bli medlem, ansök om medlemskap direkt via hemsidan genom att klicka på Bli medlem.

Varför får jag två avräkningsnotor i två försändelser för årets utdelning?

Räntan beräknas på Insatskapitalet som är bokfört på ditt medlemsnummer. Utdelning på inmätta volymer beräknas på virkesvärdet som bokförs på verksamheten, ”fastigheten”. Beräkningarna sker skilt från varandra och ska även beskattas olika av mottagaren.

Måste jag skatta för utdelning baserad på inmätta volymer?

Ja, utdelningen ska deklareras som intäkt av virke. Mellanskog skickar inte någon kontrolluppgift på utdelning på inmätta volymer. Den ska tas upp som virkesersättning i NE-bilagan. För räntan på insatskapital skickar Mellanskog kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.