Utdelning – frågor och svar

När Mellanskog går med vinst kommer det våra medlemmar tillgodo. På årets föreningsstämma den 19:e maj beslutade fullmäktige att Mellanskog ska dela ut 26 miljoner kronor till föreningens medlemmar. 5,8 miljoner kronor fördelas som ränta på insatskapital och 20 miljoner kronor som efterlikvid på levererat virke.

Utdelning ränta insatser – frågor och svar

Mellanskogs ränta på insatskapitalet fastställdes till 2,5 % vid den ordinarie föreningsstämman 19:e maj 2021 och utbetalningen är genomförd.

Du som är medlem har får ett brev med besked om din ränta på ditt insatskapital per 2020-12-31 med information om ränteberäkningen. Här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas utdelningsräntan på insatser?

Räntan beräknas med 2,5% på insatskapitalet per 2020 -12-31.

Varför ett merkonto till, det krånglar bara till det?

Saknar vi bankkonto kopplat till ditt medlemsnummer sätter vi in räntan på ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer. Hur mycket pengar du har innestående på ditt merkonto kan du se om du loggar in på dina sidor på medlemswebben (www.mellanskog.se – välj Logga in).

När ska jag skatta för utdelningen?

Utdelningen sker 2021 och ska beskattas för inkomståret 2021. Mellanskog skickar kontrolluppgift – Utdelning m.m på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.

Varför får jag utdelning? Jag begärde utträde 2020.

Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2020 kommer du få ränta på ditt insatskapital 2020 eftersom utträdesdatum är 2020-12-31 om ansökan inkommit före 2020-11-30.

Utdelning på inmätta volymer 2020 – frågor och svar

Utdelning på inmätta volymer 2020 till våra medlemmar fastställdes vid föreningsstämman den 19:e maj 2021 till 1,35% på inmätt virkesvärde och är nu genomförd.

Du som är medlem och har inmätt virkesvärde 2020 har fått ett brev med besked om din efterlikvid. Här kommer svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas efterlikviden?

Efterlikvid beräknas med 1,35 % på inmätta volymers virkesvärde (brutto) enligt kontrakteringsvillkoren. Virket ska vara inmätt under 2020.

För vilka sortiment beräknas efterlikvid?

Efterlikviden beräknas på alla inmätta sortiment under 2020.

Jag har inte fått mina avräkningar redovisade för 2020, hur kan ni då betala ut utdelning baserat på inmätta volymer?

Oavsett om dina kontrakt är redovisade, utbetalda eller lagda på betalplan är det inmätta volymers värde som ligger till grund för beräkningen. Vill du få underliggande kontrakt redovisade kontakta din skogliga rådgivare. Även om underliggande kontrakt är lagda på betalplan redovisas efterlikviden ut. På avräkningsnotan framgår vilka kontrakt som har inmätta volymer under 2020 och berättigar till efterlikvid.

Varför får inte alla skogsägare med inmätta volymer efterlikvid?

Enbart medlemmar får dela på föreningens vinst. Vill du bli medlem kontakta din skogliga rådgivare eller ansök om medlemskap direkt här på vår hemsida. Du får utdelning baserat på inmätta volymer under 2020 oavsett när under året vi fått in din ansökan. Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2020 kommer du få utdelning för alla inmätta volymer 2020 eftersom utträdesdatum är 2020-12-31 om ansökan inkommit före 2020-11-30.

Varför får jag två avräkningsnotor i två försändelser för årets utdelning?

Räntan beräknas på Insatskapitalet som är bokfört på ditt medlemsnummer. Efterlikviden beräknas på virkesvärdet som bokförs på verksamheten, ”fastigheten”. Beräkningarna sker skilt från varandra och ska även beskattas olika av mottagaren.

Måste jag skatta för utdelning baserad på inmätta volymer?

Ja utdelningen ska deklareras som intäkt av virke. Mellanskog skickar inte någon kontrolluppgift på efterlikviden. Den ska tas upp som virkesersättning i NE-bilagan. För räntan på insatskapital skickar Mellanskog kontrolluppgift – Utdelning mm på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.