Utdelning – frågor och svar

När Mellanskog går med vinst kommer det våra medlemmar tillgodo. På 2024 års föreningsstämma beslutade fullmäktige att Mellanskog ska dela ut 104 miljoner kronor till föreningens medlemmar. Utdelning ges både som efterlikvid på levererat virke (83 Mkr) och som ränta på insatskapital (21 Mkr). I stämmohandlingarna finns Förtydligande till utdelningsförslag. Utdelning genomförs under vecka 21.

Utdelning, ränta och insatser – frågor och svar


Mellanskogs ränta på insatskapitalet fastställdes till 10 % vid den ordinarie föreningsstämman den 15 maj 2024 och utbetalningen genomförs vecka 21.

Du som är medlem får ett brev med besked om din ränta på ditt insatskapital per 2023-12-31 med information om ränteberäkningen. Här försöker vi ge svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas utdelningsräntan på insatser?

Räntan beräknas med 10 % på insatskapitalet per 2023-12-31.

Varför ett merkonto till, det krånglar bara till det?

Saknar vi bankkonto kopplat till ditt medlemsnummer sätter vi in räntan på ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer. Hur mycket pengar du har innestående på ditt merkonto kan du se om du loggar in på Skogstorget (välj Logga in som medlem uppe i höger hörn på vår hemsida).

När ska jag skatta för utdelningen?

Utdelningen sker 2024 och ska beskattas för inkomståret 2024. Mellanskog skickar kontrolluppgift till Skatteverket som placerar utdelningen som inkomst av kapital. Du kan stryka den från kapital och flytta detta belopp till finansiella intäkter på näringsverksamheten i NE-bilagan. För finansiella intäkter utgår ingen moms.

Varför får jag utdelning? Jag begärde utträde 2023.

Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2023 kommer du få ränta på ditt insatskapital 2023.

Utdelning på inmätta volymer 2023 – frågor och svar

Utdelning på inmätta volymer 2023 till våra medlemmar fastställdes vid föreningsstämman den 15 maj 2024 till 3,9 % på inmätt virkesvärde och utbetalningen har nu genomförts. Du som är medlem och har inmätt virkesvärde 2023 får ett brev med besked om din utdelning på inmätta volymer. Här kommer svar på några vanliga frågor.

Hur beräknas utdelning på inmätta volymer?

Utdelning på inmätta volymer beräknas med 3,9 % på inmätta volymers virkesvärde. Virket ska vara inmätt under 2023. För kontrakt där inmätning sker över båda sidor av årsskifte beräknas utdelningen på den del som är inmätt 2023. Avtalad prislista inklusive för tiden gällande medlemspremie och utbetald premie för avtalet ansvarsfullt skogsbruk räknas alltid in i virkesvärdet. Kontraktsformer som är undantagna utdelning är garanterat netto, fast netto och rotposter. Tillägg utöver tillgängliga premier ingår inte i virkesvärdet.

För vilka sortiment beräknas utdelning på inmätta volymer?

Utdelning på inmätta volymer beräknas på alla inmätta sortiment under 2023.

Jag har inte fått mina kontrakt avräknade 2023, hur kan ni då betala ut utdelning baserat på inmätta volymer?

Oavsett om dina kontrakt är redovisade, utbetalda eller lagda på betalplan är det inmätta volymers värde som ligger till grund för beräkningen. Vill du få underliggande kontrakt redovisade kontakta din skogliga rådgivare. På avräkningsnotan framgår vilka kontrakt som har inmätta volymer under 2023 och berättigar utdelning.

Varför får inte alla skogsägare med inmätta volymer utdelning?

Enbart Mellanskogs medlemmar får dela på föreningens vinst. Var du medlem vid årets ingång eller blev medlem under 2023 får du utdelning baserat på inmätta volymer under hela 2023. Även medlem som begärt utträde under året får utdelning. För inmätning från fastighet som har flera delägare behöver alla delägare vara medlemmar för att ta del av Mellanskogs vinstdelning.

Varför får jag två avräkningsnotor i två försändelser för årets utdelning?

Räntan beräknas på Insatskapitalet som är bokfört på ditt medlemsnummer. Utdelning på inmätta volymer beräknas på virkesvärdet som bokförs på verksamheten, ”fastigheten”. Beräkningarna sker skilt från varandra och ska även beskattas olika av mottagaren.

Måste jag skatta för utdelning baserad på inmätta volymer?

Ja, utdelningen ska deklareras som intäkt av virke. Mellanskog skickar inte någon kontrolluppgift på utdelning på inmätta volymer. Den ska tas upp som virkesersättning i NE-bilagan.