Utdelning – frågor och svar

När Mellanskog går med vinst kommer det våra medlemmar tillgodo. På extrastämman den 4:e november beslutade fullmäktige att Mellanskog delar ut 36 miljoner kronor till medlemmarna. Utdelningen sker i form av 2,5 % av värdet på varje medlems insatskapital (totalt 5,9 miljoner kronor) samt 2,0 % av värdet på levererade virkessortiment under 2019.

Utdelning baserad på ditt insatskapital

Du som är medlem har fått ett brev med besked om din ränta på ditt insatskapital per 2019-12-31 med information om ränteberäkningen. Här kommer svar på de vanligaste frågorna.

Hur beräknas utdelningsräntan på insatser?

Räntan beräknas med 2,5 % på insatskapitalet per 2019-12-31.

Varför ett merkonto till, det krånglar bara till det?

Saknar vi bankkonto kopplat till ditt medlemsnummer sätter vi in räntan på ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer.

När ska jag skatta för utdelningen?

Utdelningen sker 2020 och ska beskattas för inkomståret 2020. Mellanskog skickar kontrolluppgift – Utdelning mm på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.

Varför får jag utdelning? Jag begärde utträde 2019.

Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2019 kommer du få ränta på ditt insatskapital 2019 eftersom utträdesdatum är 2019-12-31 om ansökan inkommit före 2019-11-30.

Varför föreslog inte styrelsen utdelning vid ordinarie stämma i maj?

Verksamhetsåret 2019 var framgångsrikt för Mellanskog med rejäla resultat både i rörelsen och finansiellt. När coronapandemin med oförutsebar verkan drabbade världen, dess människor och marknader, valde styrelsen dock att avstå från att föreslå ordinarie föreningsstämma beslut om värdeöverföring som en säkerhetsåtgärd i ett mycket oklart omvärldsläge.

Varför delar Mellanskog ut ett mindre totalbelopp nu än vad som föreslogs inför stämman i maj?

Inför den extra föreningsstämman gjorde föreningsstyrelsen analysen att det fortfarande råder ganska stor osäkerhet om coronavirusets långsiktiga påverkan på världsekonomin och för Mellanskog relevanta marknader. Trots årets särskilda förhållanden har föreningens verksamhet utvecklats väl 2020. Styrelsen har gjort bedömningen att verksamheten även under resterande del av året kommer att vara positiv. Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar anser man att vinstutdelning därför rimlig. Med omsorg om föreningen i åtanke valde man att lägga ett förslag på utdelning baserad på levererat virkesvärde 2019 som var lägre än det förslag som ursprungligen presenterades inför ordinarie stämma i maj.

Utdelning baserad på insatskapital ligger på samma nivå som i det ursprungliga förslaget.

Utdelning baserad på levererat virkesvärde 2019

Du som är medlem och har inmätt virkesvärde 2019 har fått ett brev med besked om din utdelning på inmätta volymer. Här kommer svar på de vanligaste frågorna.

Hur beräknas utdelningen på inmätta volymer?

Utdelningen beräknas med 2,0 % på inmätta volymers virkesvärde (brutto) enligt kontrakteringsvillkoren. Virket ska vara inmätt under 2019.

För vilka sortiment beräknas utdelning?

Utdelning beräknas på alla inmätta sortiment under 2019.

Jag har inte fått mina avräkningar redovisade för 2019, hur kan ni då betala ut utdelning?

Oavsett om dina kontrakt är redovisade, utbetalda eller lagda på betalplan är det inmätta volymers värde som ligger till grund för beräkningen. Vill du få underliggande kontrakt redovisade kontakta din skogliga rådgivare. Även om underliggande kontrakt är lagda på betalplan redovisas utdelningen på inmätta volymer ut. På avräkningsnotan framgår vilka kontrakt som har inmätta volymer under 2019 och berättigar utdelning.

Varför får inte alla med inmätta volymer utdelning?

Enbart medlemmar får utdelning. Vill du bli medlem kontakta din skogliga rådgivare. Du får utdelning för alla inmätta volymer under 2019 oavsett när under 2019 vi fått in din ansökan. Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2019 kommer du få efterlikvid för alla inmätta volymer 2019 eftersom utträdesdatum är 2019-12-31 om ansökan inkommit före 2019-11-30.

Varför får jag två avräkningsnotor i två försändelser för årets utdelning?

Räntan beräknas på Insatskapitalet som är bokfört på ditt medlemsnummer. Utdelningen beräknas på virkesvärdet som bokförs på verksamheten ”fastigheten”. Beräkningarna sker skilt från varandra och ska även beskattas olika av mottagaren.

Måste jag skatta för utdelningen på inmätta volymer?

Ja utdelningen ska deklareras som intäkt av virke. Mellanskog skickar inte någon kontrolluppgift på utdelningen för inmätta volymer utan den ska tas upp som virkesersättning i NE-bilagan. För räntan på insatskapital skickar Mellanskog kontrolluppgift – Utdelning mm på delägarrätter. Ränteutdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE-bilagan.

Varför heter det utdelning på inmätta volymer och inte efterlikvid som jag fick 2019?

Utdelningen beräknas och skattas av mottagaren på samma sätt som efterlikviden som betalades ut 2019. Namnbytet är enbart för att skilja denna utdelningen från ordinarie utdelning som ställdes in. Mellanskog hanterar utdelningarna olika i sin årsredovisning.

Varför föreslog inte styrelsen utdelning vid ordinarie stämma i maj?

Verksamhetsåret 2019 var framgångsrikt för Mellanskog med rejäla resultat både i rörelsen och finansiellt. När coronapandemin med oförutsebar verkan drabbade världen, dess människor och marknader, valde styrelsen dock att avstå från att föreslå ordinarie föreningsstämma beslut om värdeöverföring som en säkerhetsåtgärd i ett mycket oklart omvärldsläge.

Varför delar Mellanskog ut ett mindre totalbelopp nu än vad som föreslogs inför stämman i maj?

Inför den extra föreningsstämman gjorde föreningsstyrelsen analysen att det fortfarande råder ganska stor osäkerhet om coronavirusets långsiktiga påverkan på världsekonomin och för Mellanskog relevanta marknader. Trots årets särskilda förhållanden har föreningens verksamhet utvecklats väl 2020. Styrelsen har gjort bedömningen att verksamheten även under resterande del av året kommer att vara positiv. Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar anser man att vinstutdelning därför rimlig. Med omsorg om föreningen i åtanke valde man att lägga ett förslag på utdelning baserad på levererat virkesvärde 2019 som var lägre än det förslag som ursprungligen presenterades inför ordinarie stämma i maj.

Utdelning baserad på insatskapital ligger på samma nivå som i det ursprungliga förslaget.