Mellanskogs policyer

Vi på Mellanskog har ett antal policyer som styr vår verksamhet på en övergripande nivå. Här kan du bland annat läsa mer om hur vi ser på hållbarhet, vilka krav vi ställer på våra anställda och leverantörer och hur vi tycker att viltstammarna ska förvaltas.

Mellanskogs hållbarhetspolicy
Mellanskogs uppförandekod
Mellanskogs viltpolicy

Vi följer också branschgemensamma policyer och riktlinjer, du kan läsa dessa här.

Mellanskogs tidigare policyer; miljöpolicy, nyckelbiotopspolicy och inköpspolicy har ersatts av Mellanskogs hållbarhetspolicy.