Skogsskötselplan

Skogsskötselplanen utgör ett oslagbart beslutsunderlag.

Målsättningen med en skogsskötselplan är att den ska ge välskötta och rika skogar. Skogsskötselplanen (Mellanskogs benämning på en skogsbruksplan) ger en beskrivning och en oslagbar översikt av skogsinnehavet.

Så fungerar vår skogsskötselplan (skogsbruksplan)

Din fastighet delas in i olika områden s.k. bestånd, utifrån trädens ålder, markens bördighet och behov av skötsel. Andra faktorer som påverkar indelningen är tillgången på vatten och förekomst av naturvärden. Planen pekar också ut viktiga områden för biologisk mångfald och andra värdefulla områden med höga kulturhistoriska värden.

Därför ska du skaffa en skogsskötselplan

  • Utgör ett oslagbart beslutsunderlag för skötseln av din skog.
  • Ger dig en skogsskötselplanering över tio års tid.
  • Underlag för kassaflödesanalyser.
  • Underlag för försäkringsfrågor.
  • Underlag vid värdering av fastigheten.
  • Vägledning vid generationsskifte.
  • Dokumentation.

RING OSS OCH BESTÄLL EN SKOGSSKÖTSELPLAN