Grot och rundvedsflis

Skogsbränsle finns i olika sortiment; grot, träddelar och bränsleved. Kontakta din skogliga rådgivare om du vill diskutera uttag av grot eller träddelar.

Grot = grenar och toppar

Beslutet om att göra uttag av grot fattas samtidigt som beslut om avverkning.

grot (grenar och toppar) lagras och torkas i högar över sommarenGrot ska torkas i högar över sommaren.

Så här går det till att ta ut grot:

  1. Avverkningsarbetet anpassas så att grenar och toppar från träden kan samlas i luftiga högar på hygget.
  2. Efter att högarna lagrats en period på hygget transporteras de med en så kallad risskotare, vanligtvis till vägkant. Vältorna täcks med papp för att riset ska få skydd från regn och snö
  3. Materialet lagras sedan i vältor som får ligga och torka över en sommar för att motsvara värmeverkens kvalitetskrav. Torkningen är en kvalitetshöjande åtgärd eftersom bränslevärdet höjs av torkningsprocessen.
  4. Därefter flisas sortimentet. Det är viktigt att groten är fri från föroreningar som till exempel grus, jord, sten och metall.
  5. Flisen transporteras avslutningsvis till värmeverk eller kraftvärmeverk.

Träddelar

Bränslesortimentet träddelar är ofta lämpligt att ta ut vid vägunderhåll, rensning av åkerkanter och i igenvuxna hagmarker. Träddelar kan också tas ut vid klenträdsavverkning i ungskogar.

Tänk på att klenträdsavverkning inte är ett alternativ till ungskogsröjning, utan kan vara en korrigerande åtgärd i bestånd med eftersatt röjning och gallring.

Avverkning av träddelar utförs av specialiserade maskinförare och skördare med aggregat som kan hantera flera träd på samma gång. Hela träden tas tillvara och transporteras fram till väg med hjälp av skotare. Träddelarna torkas i vältor innan de transporteras till värmeverk. Sommarlagring av träddelar ökar värdet då torrare material har högre energiinnehåll.

Bränsleved

Vid föryngringsavverkningar och gallringar med uttag av timmer och massaved uppfyller normalt inte allt virke de kvalitetskrav som finns för dessa sortiment. Orsaken kan vara att virket är rötskadat eller att trädslaget inte passar industrin.

Om virket inte är förorenat av jord, grus och sten kan det däremot användas som energisortiment. Bränsleved som sorteras ut vid inmätning av ett virkesparti vid en industri transporteras direkt till ett värmeverk eller till någon av Mellanskogs drygt 30 terminaler. Vid terminalen lagras bränsleveden för att sedan flisas och levereras till värmeverk under den kalla delen av året.

grot