Våra hållbarhetsmål

Familjeskogsbruket präglas av mångfald, stolthet och miljömedvetenhet. Mellanskog hjälper skogsägare att förvalta sin skog på ett sätt som gynnar skogens alla värden.

I Mellanskog vet vi att ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vårt hållbarhetsarbete vilar på Mellanskogs hållbarhetspolicy. Policyn innehåller fyra hållbarhetslöften som vägleder hela verksamheten. Med stöd i dessa hållbarhetslöften, i kombination med andra mål och identifierade utmaningar, formuleras sedan Mellanskogs hållbarhetsmål. Detta är mål som löpande följs upp och det sker en årlig översyn av målen.

Mellanskog har sex hållbarhetsmål som utvärderas och revideras varje år. Hållbarhetsmålen genomsyrar allt arbete vi gör på Mellanskog, vår grundsyn är att alla gör skillnad i sin vardag. Till målen knyts indikatorer och mätetal, som tydliggör hur vi kan nå målen, och om vi når dem eller inte

Mellanskogs hållbarhetsmål

  1. Öka tillväxten på medlemmarnas fastigheter med 10 % till 2030*
  2. Arealen miljöcertifierad skog ökar med 2% per år
  3. Vi är ett föredöme inom klok avverkningsplanering och varsam terrängkörning
  4. Minskad klimatpåverkan med 60 % per levererad kubikmeter till 2030*
  5. Jämställd representation bland medarbetare och förtroendevalda. Andelen kvinnor respektive män är större än 30%
  6. Lönsamheten stärks och medlemmarna är nöjda med utförda uppdrag

    * Jämfört med 2017