Gallring

Med rätt utförd gallring får du skogar med bra förutsättningar att klara påfrestningar som snöbrott, storm, torka och skadeangrepp från insekter. Dessutom höjer gallring värdet på din skog.

Gallringen styr din totala lönsamhet, hur du fördelar inkomsterna över tiden, skogens omloppstid och dess värdeutveckling.

Varför gallra?

Gallring ger god värdeutveckling av skogen, de tre viktigaste argumenten för gallring är:

  1. Minskad risk för skador genom ökad stabilitet och vitalitet.
  2. De träd som har den bästa kvalitén är kvar efter gallring och växer vidare.
  3. Markens näringsinnehåll fördelas på färre antal träd som därmed växer bättre.

Mellanskog arbetar med kvalitetsinriktad låggallring. Det innebär att klena träd av dålig kvalitet gallras bort och att grövre finkvistiga träd lämnas kvar.

Mellanskog rekommenderar

Mellanskogs skogliga rådgivare gör en sammanvägd bedömning och rekommenderar den gallringsform som passar bäst för att skapa vitala, växtliga bestånd med god värdeutveckling. Ta kontakt med din skogliga rådgivare så berättar de mer om gallring och andra erbjudanden.