Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

Foto: Gert Olsson, Scandinav

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor. Skogsägare i området har 43 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin) och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket.

– Det höga betestrycket innebär förluster för enskilda skogsägare. Men den här analysen tydliggör också hur mycket både samhället och klimatet förlorar på att skogen som resurs trycks tillbaka, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Den minskade tillväxten i skogen på grund av betestrycket innebär ett lägre upptag av koldioxid med nära 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år i Sverige. Det motsvarar 23 procent av dagens svenska utsläpp av fossil koldioxid.

– Växande skog lagrar koldioxid och är avgörande för att möta klimatförändringarna. Det älgen och andra klövdjur äter från våra skogar motsvarar mer än utsläppen från alla bilar i Sverige under ett år, säger Matts Söderström skogschef på Mellanskog.

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har accepterat att maximalt 30 procent av tallföryngringarna skadas allvarligt av klövviltsbete under perioden då tallarna har en betesbegärlig höjd (1– 4 m). Det innebär att skogsägarna tolererar en viss skadenivå, men utöver den tolerabla skadenivån sker alltså ett omfattande bete – till stor kostnad för både skogsägare och samhälle.

Målet för dagens älgförvaltning är en älgstam av hög kvalitet, en produktionsanpassad älgjakt samt en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt. Men avskjutningsmålen nås inte och det finns brister i uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen.

– Jakten är en livsnerv och en passion för många skogsägare. De gör varje år viktiga insatser för att hålla nere betestrycket, men vi behöver göra mer och vi behöver nå en samsyn om att avskjutningen behöver öka rejält, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna, Storaenso, Sveaskog och Södra.

Läs rapporten här:
Viltbetesskador i Sverige

För mer information, kontakta:
Matts Söderström, skogschef Mellanskog
010-482 81 09

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 42