Rekordår för Mellanskog: 56,4 Mkr föreslås delas ut till medlemmarna

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2019. Trots utmaningar som stormen Alfrida och svåra granbarkborreangrepp uppnår föreningen ett starkt resultat efter finansnetto om 97,5 Mkr. Årets värdeöverföring föreslås bli den högsta någonsin (56,4 Mkr) till Mellanskogs medlemmar.

–  2019 var ett år som bjöd på ett flertal utmaningar. Stormen Alfrida drabbade många medlemmar i Roslagen och Uppland. Sommaren innebar svåra granbarkborreangrepp i Sörmland, Västmanland samt delar av Närke och Uppland. Den blöta hösten innebar även den en utmaning som hanterades tack vare god planering och hårt arbete av Mellanskogs personal och entreprenörer. Konjunkturen försvagades snabbt efter sommaren efter ett starkt första halvår. Trots dessa förutsättningar utvecklades Mellanskogs verksamhet enligt plan och nu har vi glädjen att kunna ge rekordutdelning till våra medlemmar, säger vd Fredrik Munter.

Den starka resultatutvecklingen i kombination med en utdelning från intressentbolaget Setra Group gör att Mellanskogs styrelse kan föreslå den högsta värdeöverföringen någonsin till föreningens medlemmar.

–  Mellanskog växer, under 2019 valde drygt 1 000 skogsägare i Mellansverige att ansluta sig till vårt lag. Föreningen består av 26 000 skogsägare som tillsammans är en stark skoglig aktör och tydlig röst i näringspolitiken. Mellanskog är en ekonomisk förening och det lönar sig att vara medlem. Jag är stolt att meddela att styrelsen på föreningsstämman 14 maj kommer föreslå att delar av Mellanskogs vinst delas ut till medlemmarna som ränta på insatskapital, 5,9 Mkr, och som utbetalning av efterlikvid, 50,5 Mkr, säger ordförande Karin Perers.

Mellanskog redovisar ett resultat efter finansnetto på 97,6 Mkr (71,0), varav 56,9 Mkr (28,6) utgörs av utdelning från Setra Group¹. Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre marginal i virkesaffären. Föreningens finansiella ställning stärks.

Nyckeltal:
• Omsättning 3 576 Mkr (3 180)
• Leveranser 5 033 tm³fub (4 686 tm³fub)²
• Rörelseresultat 41,6 Mkr (50,1)
• Finansnetto 56,0 Mkr (20,9)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 97,0 Mkr (63,0)
• Likviditet 1 434 Mkr (1 140)
• Finansiell nettoskuld³ -425 Mkr (-519)

¹ Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5% av utestående aktier
² m³fub= kubikmeter fast volym under bark
³ Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder

Länk: Skogsägarna Mellanskog Årsresultat 2019, inklusive balansräkning och resultaträkning

Ytterligare information lämnas av:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 070-676 88 11

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2019-12-31 2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 571 3 178
Övriga rörelseintäkter 5 2
Summa rörelseintäkter 3 576 3 180
Rörelsekostnader -3 530 -3 121
Avskrivningar -5 -8
Summa rörelsekostnader -3 535 -3 130
Rörelseresultat 42 50
Finansiella intäkter och kostnader 56 21
Resultat efter finansiella poster 98 71
Efterlikvid -50 -33
Resultat före skatt 47 38
Skatt 3 -3
Årets resultat 50 35
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 3
Materiella anläggningstillgångar 23 22
Finansiella anläggningstillgångar 636 633
Summa anläggningstillgångar 659 658
Omsättningstillgångar
Varulager 85 59
Kortfristiga fordringar 527 530
Kortfristiga placeringar 1 158 1 048
Kassa och bank 276 93
Summa omsättningstillgångar 2 046 1 730
Summa tillgångar 2 705 2 388
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 268 273
Fritt eget kapital 119 73
Summa eget kapital 386 346
Räntebärande skulder 1 859 1 659
Icke räntebärande skulder 460 383
Summa skulder 2 319 2 042
Summa eget kapital och skulder 2 705 2 388

Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog utökar sitt arbete med att bekämpa granbarkborren genom att delta i samverkansprojektet Stoppa borrarna. Stoppa borrarna är ett branschöverskridande samarbete lett av Skogsstyrelsen.

Samverkansprojektet startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till Svealand.

Tidigare har projektet enbart gällt Götaland men nu i steg två utökas arbetet med att bekämpa granbarkborren till att även inkludera Svealand. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även ett 20-tal myndigheter, skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. Kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare och övervakning är några av flera möjliga samverkansområden. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom delar av de extra medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador, 30 miljoner kronor.

Mellanskogs skogschef Matts Söderström sitter med i projektets styrgrupp som representant för skogsbruket i Svealand;
– Det här är ett branschgemensamt problem och om vi ska lyckas begränsa omfattningen av kommande angrepp måste vi samarbeta. Därför ser jag fram emot att vara en del av den här gemensamma satsningen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens hemsida: www.skogsstyrelsen.se/stoppaborrarna

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Söderström, Skogschef, 010-482 81 09