113 miljoner kronor i resultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett resultat på 113 Mkr (56,4) före skatt för första halvåret 2019 varav 56,9 Mkr utgörs av utdelning från Setra. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med samma period förra året.

Mellanskogs goda resultat bygger på ett långsiktigt arbete för att skapa god avsättning för våra medlemmars skogsråvara samtidigt som föreningens målmedvetna arbete med utveckling av affär och organisation bär frukt. Mellanskog står allt starkare som förening, alltfler skogsägare väljer att bli medlemmar och virkesvolymen ökar vilket i sin tur förbättrar resultatet. Det känns tryggt att gå ur första halvåret med ett starkt ekonomiskt utfall när konjunkturen nu ser ut att mattas av säger Mellanskogs VD Fredrik Munter.

Fredrik Munter, Vd Mellanskog

Stormen Alfrida

Under andra kvartalet bedrevs ett intensivt arbete för rädda virkesvärde åt de medlemmar som drabbats av stormen Alfrida samt granbarkborrens angrepp. Arbetet med att bekämpa granbarkborren kommer att kräva stora resurser även kommande år.

Höga virkespriser, högre volym och stor efterfrågan på skogsbränsle

Omsättningen för första halvåret blev 1 904 Mkr (1 655 Mkr). Föreningen levererade
2 680 tm3fub (2 577). Rörelseresultatet blev 56,1 Mkr (31,2 Mkr). Ökningen i rörelseresultatet består främst av höga virkespriser, högre volym samt stor efterfrågan på skogsbränsle. Finansnettot uppgår till 56,9 Mkr (25,1). Resultat efter skatt uppgår till 100,7 Mkr (50,3). Periodens kassaflöde uppgick till 243 mkr. Likviditeten är stark och uppgår till 1 389 Mkr.

Resultat och balans

Här finns hela pressmeddelandet inklusive resultat och balans:

Mellanskogs halvårsresultat

1 Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.
2 m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Munter, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Vinst för skogsägare i principiellt artskyddsmål

Mark- och miljödomstolen i Östersund beslutade idag att en markägare i Hälsingland har rätt att avverka sin skog. Domstolen ändrar därmed Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud på grund av förekomst av fågeln lavskrika.

– Detta är en mycket glädjande och viktig vinst för den aktuella skogsägaren. Avverkningen hade förbjudits på lösa grunder och med stora ekonomiska konsekvenser som följd, utan att skogsägaren erbjudits någon ersättning, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Överimplementering av EU-direktiven

Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen innebär en överimplementering av EU-direktiven. Domstolen pekar också på den bristfälliga myndighetsutövningen som ligger till grund för tvisten. I fall av rådighetsinskränkningar av det här slaget måste myndigheten visa att åtgärden påverkar en art negativt och domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen brustit i sitt utredningsansvar.

– Det här fallet, som pågått i tre långa år, fick ett lyckligt slut, men det löser inte problemen framåt. Återigen står det klart att artskyddsförordningen måste ses över och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Karin Perers, styrelseordförande MellanskogKarin Perers, ordförande Mellanskog

Flera oklarheter i tillämpningen

Mellanskog och LRF Skogsägarna anser att det är oacceptabelt att myndigheterna testar uppenbart felaktigt utformad lagstiftning på enskilda medborgare. Vad gäller artskyddsförordningen har det funnits flera oklarheter vad avser tillämpningen. I sådana fall ska myndigheterna vända sig till lagstiftaren istället för att tvinga medborgare inför domstol.

Mellanskog har tillsammans med LRF bistått skogsägaren i detta principiellt viktiga mål.

Kontakt:

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Tel: 070-568 08 30