Nytt beslut undanröjer Bombmurkledomen

Den så kallade Bombmurkledomen (MÖD 2017:7) är ett principiellt mycket viktigt domslut som tydliggjorde att markägare skulle beviljas dispens från artskyddsförordningen om pågående markanvändning avsevärt försvårades vid förekomst av nationellt fridlysta arter, som svampen bombmurkla.

Den principen har sedan dess varit viktig för att möjliggöra skogsbruk i områden med exempelvis riklig förekomst av den nationellt fridlysta orkidén knärot. Vid ett förbud med grund i artskyddsförordningen har markägaren haft möjlighet att söka dispens hos länsstyrelsen för att kunna fortsätta bedriva skogsbruk. 

Onsdagen den 28:e februari meddelade Mark- och miljööverdomstolen i ett antal domar att man upphäver den praxis som gällt sedan 2017. 

Orimliga konsekvenser för skogsägarna 

Mellanskog, som stöttat flera av markägarna i den juridiska prövningen, är mycket kritiska till utfallet. Hållbarhetschef Marie Wickberg menar att regeringens tid för att agera i artskyddsfrågorna nu har runnit ut.  

– Möjligheten till dispens var det sista lilla halmstrået för att kunna få till ett fungerande skogsbruk i områden med täta förekomster av exempelvis knärot. Nu krävs ett omedelbart agerande av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, artskyddsförordningen behöver skrivas om och det behöver göras mycket skyndsamt.

Domstolens resonemang bygger på domen från Högsta Domstolen från april 2023 (T 538-22) som pekar på att det kan finnas en ersättningsrätt för markägare vid artskyddsförbud, under vissa speciella omständigheter. 

MÖD menar att prövningar i samband med avverkningsanmälan, ansökan om dispens och slutligen ersättningskrav mot staten gör att en enskild inte drabbas av en oproportionerlig begränsning av sin markanvändning. Därför behöver man inte heller beakta det enskilda intresset av pågående markanvändning, på det sätt som skedde i bombmurkledomen.

– Domstolen grundar sitt resonemang på att det nu finns en dom om ersättningsrätt, problemet är bara att ingen vet vad den betyder i praktiken. Ett tänkbart utfall är att staten framöver kommer att få lägga många miljarder på skydd av knärot, ett annat är att skogsägarna får stå för den kostnaden, båda utfallen är i grunden orimliga, säger Marie Wickberg, hållbarhetschef på Mellanskog.

Den nu meddelade domen är prejudicerande och kan inte överklagas. 

För frågor kontakta:

Marie Wickberg, hållbarhetschef Mellanskog
073-9071772