Mycket stark inledning på året för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på 75 Mkr (71). En stor efterfrågan på virkesråvara tillsammans med stigande priser utgör grund för resultatet.

– Mellanskog levererar en stark inledning på året. Volymerna från skogen minskar något vilket innebär en lägre leveransvolym men den rådande virkesbristen ger föreningen möjlighet att framgångsrikt agera för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Mellanskog redovisar ett resultat efter finansiella poster för kvartal 1 på 77 Mkr (68). Levererad virkesvolym minskar med 9 procent jämfört med 2023 beroende på hög gallringsandel och besvärliga drivningsförhållanden i slutet av kvartalet.

– Ett starkt ekonomiskt resultat möjliggör satsningar som utvecklar verksamhet och tjänster. Under 2024 lanserar Mellanskog en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt, säger Fredrik Munter.

Intresset för Mellanskogs nya tjänster inom ekonomi och juridik som lanserades under 2023 är stort. Tack vare den stora efterfrågan fortsätter föreningen att utöka utbudet av tjänster. Dessutom förstärker Mellanskog organisationen för att klara ytterligare expansion inom ekonomisk- och juridisk rådgivning samt skoglig förvaltning och skogsvård.

Behöver klarhet i artskyddsfrågor

Artskyddsfrågorna fortsätter att påverka skogsägarens möjlighet att bruka sin egen mark. Den senaste tidens domslut, som bland annat undanröjer möjligheterna att bevilja dispens för nationellt fridlysta arter som knärot, medför en stor rättsosäkerhet för skogsägarna som nu behöver stämma staten för rätt till ersättning.

– Förutom oacceptabel rättsosäkerhet och stora kostnader är vi nu i en situation där skogsägarna undviker att göra åtgärder i skogen eftersom riskerna att hamna i en byråkratisk cirkus är för stora, detta sker samtidigt som Sverige har virkesbrist. Situationen är ohållbar och regeringen behöver presentera lösningar mycket snabbt., säger Mellanskogs Vd Fredrik Munter.

Föreningsstämma 15 maj

Den 15 maj äger Mellanskogs föreningsstämma rum på Uppsala slott. Styrelsen föreslår utdelning till medlemmarna om 104 (151) Mkr varav 21 (21) Mkr som ränta på insatskapitalet (10 %) och 83 (130) Mkr som efterlikvid på virkesleveranser 2023.

Stämman fattar i år beslut om ny ordförande för Mellanskog då Karin Perers efter 11 år som ordförande har avböjt omval. Valberedningen föreslår Peter Helander till ny ordförande. Därtill föreslås tre nya ledamöter till föreningsstyrelsen; Kerstin Lindvall, Katarina Mowitz och Anders Bengtsson, som ersätter ledamöter som avböjt omval.

Nyckeltal:

• Omsättning 1 485 Mkr (1 347)
• Leveranser 1,5 Mm³fub (1,6)1
• Rörelseresultat 75 Mkr (71)
• Finansnetto 2 Mkr (-3)
• Kassaflöde, löpande verksamhet -57 Mkr (37)
• Soliditet 29 % (28 %)

Föregående års siffror anges inom parentes.
Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5 procent av utestående aktier.
1 m³fub= kubikmeter fast volym under bark

Ta del av balans- och resultaträkningen kvartal 1 2024


Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog, 010-482 80 42