Mellanskog skapar mer medlemsnytta

I en omvälvande tid med fortsatt högkonjunktur på virkesmarknaden fortsätter Mellanskog att leverera stora värden. Resultatet för första halvåret 2022 uppgår till 350 Mkr (77) före skatt varav 312 Mkr utgörs av utdelning från Setra Group.

Mellanskog sammanfattar det första halvåret 2022 med föreningens starkaste resultat hittills. Priset mot industrikunder har kunnat ökas från en redan hög nivå och aktiviteten hos föreningens medlemmar är hög. Under perioden har Mellanskog genomfört prishöjningar till skogsägarna vid två tillfällen. Tillsammans med den höjning som genomfördes under augusti ligger virkespriset nu på en historisk hög nivå och lönsamheten för skogsägaren har ökat.

– Första halvåret har varit extremt utmanande med kraftig kostnadsinflation och omfattande granbarkborreskador som ser ut att fortsätta. Det är en djupt oroande situation men just nu kan vi glädjas åt en ökad medlemsnytta, både genom prishöjningar och den utdelning på 76 miljoner kronor till våra medlemmar som föreningsstämman beslutade om i maj, säger vd Fredrik Munter.

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att påverka virkesmarknaden. Mellanskog arbetar aktivt med att skapa god och lönsam avsättning för medlemmarnas virke och ökar exporten av bl.a. massaved, framför allt på båt, till den europeiska marknaden.

Den svaga utvecklingen på globala finansmarknader har påverkat Mellanskogs finansportfölj negativt. Tack vare ett starkt kassaflöde under perioden har föreningens finansiella ställning ändå stärkts. Soliditeten uppgår nu till 26 % (15 %) och den finansiella nettoskulden är 46 Mkr (428).

– Våren har varit utmanande för kapitalförvaltningen med breda nedgångar i nästan samtliga tillgångsslag. Mellanskog har en försiktig strategi och risken för ytterligare betydande nedgångar i finansportföljen bedöms som liten, säger vd Fredrik Munter.

Mellanskogs intressentbolag Setra Group levererar fortsatt starka resultat. Genom ägandet får medlemmarna del av sågverkens goda konjunktur och under andra kvartalet mottog Mellanskog utdelning om 312 Mkr från Setra. Utdelningen är hänförlig från Setras resultat för 2021.

– Mellanskogs sågverksägande har aldrig varit viktigare än nu, avslutar vd Fredrik Munter.

Nyckeltal

  • Omsättning 2 245 Mkr (2 037)
  • Leveranser 3 058 tm³fub¹ (3 044)¹
  • Rörelseresultat 74 Mkr (58)
  • Finansnetto 276 Mkr (19)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 381 Mkr (16)
  • Likviditet 2 239 Mkr (1 626)
  • Finansiell nettoskuld² 46 Mkr (428)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och kassa
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog: 010-482 80 01
Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog: 010-482 80 30

Ta del av balans- och resultaträkningen i tabellen nedan eller i detta dokument:
Resultat- och balansräkning halvår 1 2022

Fredrik Munter, vd

RESULTATRÄKNING 
Belopp i Mkr  2022-06-30  2021-06-30 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 242 2 036
Övriga rörelseintäkter 2 1
Summa rörelseintäkter  2 245  2 037 
Rörelsekostnader -2 170 -1 978
Avskrivningar -1 -1
Summa rörelsekostnader  -2 171  -1 979 
Rörelseresultat  74  58 
Finansiella intäkter och kostnader 276 19
Resultat efter finansiella poster  349  77 
Skatt -8 -12
Årets resultat  342  65 
BALANSRÄKNING 
Belopp i Mkr  2022-06-30  2021-12-31 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 22 23
Finansiella anläggningstillgångar 898 898
Summa anläggningstillgångar  920  921 
Omsättningstillgångar 
Varulager 79 78
Kortfristiga fordringar 730 697
Kortfristiga placeringar 1 942 1 371
Kassa och bank 297 410
Summa omsättningstillgångar  3 048  2 557 
Summa tillgångar  3 968  3 478
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 240 262
Fritt eget kapital 798 532
Summa eget kapital  1 037  795 
Räntebärande skulder 2 285 2 084
Icke räntebärande skulder 646 599
Summa skulder  2 931  2 683 
Summa eget kapital och skulder  3 968  3 478