Mellanskog fortsätter starkt, men näringspolitiken oroar

Mellanskogs utveckling fortsätter att vara stark och föreningen redovisar ett resultat för det första halvåret på 77 Mkr (20) före skatt varav 18 Mkr utgörs av utdelning från Setra Group. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med samma period föregående år.

Att ge medlemmarna nytta av den starka sågverkskonjunkturen har varit i fokus det gångna halvåret – och Mellanskog har därför höjt timmerpriserna två gånger under 2021. Vd Fredrik Munter poängterar att delägandet av sågverkskoncernen Setra Group nu är extra värdefullt och stärker lönsamheten för både föreningen och medlemmarna;

– Genom Mellanskogs ägande i Setra kommer den unikt goda konjunkturen för svenska sågverk även våra medlemmar till del, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Rörelseresultatet för halvåret uppgår till 58 Mkr (30) vilket nästan är en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Resultatförbättringen drivs av en stark volymstillväxt och stigande virkespriser.

Även om konjunkturen ser fortsatt stark ut ser vd Fredrik Munter orosmoln på sikt. Klimatförändringarna innebär risker för skogsägarna i form av bränder, skadeinsekter och stormar, samtidigt innebär det osäkra politiska läget att skogsnäringens förmåga att bidra till lösningen äventyras;

– Jag är mycket bekymrad över våra politikers oförmåga att skapa långsiktiga och trygga förutsättningar. Vi ser tydligt hur ett varmare klimat förändrar skogen, inte minst genom insektsangrepp och sommarens förödande bränder. Svenskt skogsbruk har skapat enorm klimatnytta och kan fortsätta göra det men skogsägarna behöver långsiktigt stabila spelregler för att kunna leverera allt det som samhället efterfrågar, avslutar vd Fredrik Munter.

Nyckeltal:
Omsättning 2 037 Mkr (1 878).
Leveranser 3 044 tm³fub¹ (2 790 tm³fub)¹
Rörelseresultat 58 Mkr (30).
Finansnetto 19 Mkr (-10).
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 Mkr (-23)
Likviditet 1 626 Mkr (1 417)
Finansiell nettoskuld2 -428 Mkr (-456).

¹  m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet inklusive resultat- och balansräkning samt för att ladda ner pressbild, se dokument:
Skogsägarna Mellanskog resultat halvår 2021

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-06-30 2020-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2036 1876
Övriga rörelseintäkter 1 2
Summa rörelseintäkter 2037 1878
Rörelsekostnader -1 978 -1847
Avskrivningar -1 -1
Summa rörelsekostnader -1979 -1848
Rörelseresultat 58 30
Finansiella intäkter och kostnader 19 -10
Resultat efter finansiella poster 77 20
Skatt -12 -4
Årets resultat 65 16
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2021-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 23 23
Finansiella anläggningstillgångar 633 633
Summa anläggningstillgångar 656 655
Omsättningstillgångar
Varulager 91 115
Kortfristiga fordringar 643 505
Kortfristiga placeringar 1217 1 160
Kassa och bank 410 368
Summa omsättningstillgångar 2 361 2 147
Summa tillgångar 3017 2 803
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 261 265
Fritt eget kapital 201 162
Summa eget kapital 462 427
Räntebärande skulder 2 054 1 946
Icke räntebärande skulder 501 429
Summa skulder 2 555 2 375
Summa eget kapital och skulder 3 017 2 803