Mellanskog föreslår utdelning på 26 miljoner kronor

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2020. Trots utmanande omvärldsförutsättningar uppnår föreningen ett stabilt rörelseresultat på 45,7 Mkr (41,6). Resultatet drivs främst av en god konjunktur för sågade trävaror samt en stark utveckling av skogstjänster och en hög leveransprecision.

– Året inleddes skakigt och covid-19 har ställt det mesta på ända i samhället, för vår del infriades inte de värsta farhågorna och vi har kunnat driva verksamheten framåt i bra tempo med god lönsamhet och friska medarbetare, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Resultatet 2020 påverkas positivt av en stark tillväxt i skogsvårdstjänster, ökade virkesvolymer samt låga kostnader på grund av årets digitala arbetssätt. Föreningens resultat påverkas negativt av ett svagt finansnetto, ett stort utbud av granbarkborreskadat virke samt en vikande konjunktur för tryckpapper. Under 2020 lämnades ingen utdelning från intressentbolaget Setra Group¹.

Det stabila årsresultatet gör att föreningsstyrelsen föreslår en utdelning till medlemmarna på 25,8 Mkr, fördelat som ränta på insatskapital (5,8 Mkr) samt efterlikvid på levererat virke (20 Mkr).

– Allt fler vill bli medlemmar i Mellanskog, under året har vi välkomnat fler än tusen nya medlemmar och medlemstalet ökar kraftigt. Trots en utmanande omvärld står Mellanskog stadigt. Det gör mig stolt och glad att vi nu har möjlighet att föreslå en utdelning på nästan 26 miljoner kronor till medlemmarna, säger ordförande Karin Perers.

Mellanskogs resultat, efter skatt, för helåret 2020 uppgår till 40,5 miljoner kronor (88,9).

Nyckeltal:
• Omsättning 3 571 Mkr (3 576)
• Leveranser 5,2 Mm³fub (5,0)²
• Rörelseresultat 45,7 Mkr (41,6)
• Finansnetto -9,5 Mkr (56,0)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 Mkr (97,0)
• Likviditet 1 527 Mkr (1 434)
• Finansiell nettoskuld³ -419 Mkr (-425)

Föregående års siffror anges inom parentes.

¹ Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5% av utestående aktier
² m³fub= kubikmeter fast volym under bark
³ Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet och för att ladda ner pressbilder, se dokument:
Skogsägarna Mellanskog årsresultat 2020, inklusive resultat- och balansräkning

Ytterligare information lämnas av:
Karin Perers, ordförande i Mellanskog, 070-568 08 30 (på bild nedan)
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 070-676 88 11 (på bild nedan)
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik, Mellanskog 073-907 17 72

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 567 3 571
Övriga rörelseintäkter 4 5
Summa rörelseintäkter 3 571 3 576
Rörelsekostnader -3 523 -3 529
Avskrivningar -2 -5
Summa rörelsekostnader -3 525 -3 534
Rörelseresultat 46 42
Finansiella intäkter och kostnader -10 56
Resultat efter finansiella poster 36 98
Skatt 4 -9
Årets resultat 40 89
BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 23 23
Finansiella anläggningstillgångar 633 633
Summa anläggningstillgångar 656 656
Omsättningstillgångar
Varulager 115 85
Kortfristiga fordringar 505 523
Kortfristiga placeringar 1 160 1 158
Kassa och bank 367 276
Summa omsättningstillgångar 2 147 2 042
Summa tillgångar 2 803 2 698
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 265 268
Fritt eget kapital 162 157
Summa eget kapital 427 425
Räntebärande skulder 1 947 1 859
Icke räntebärande skulder 429 414
Summa skulder 2 376 2 273
Summa eget kapital och skulder 2 803 2 698