Marknadsanpassning av Mellanskogs virkespriser

Den globala konjunkturen fortsätter att visa tecken på avmattning vilket ger en försvagad efterfrågan på sågade trävaror och massabaserade produkter.  Samtidigt är utbudet av skogsråvara högt i Sverige och Europa, där omfattande granbarkborreangrepp lett till en hög avverkningsaktivitet med stort graninslag.

I rådande konjunkturläge gör Mellanskog en marknadsanpassning av virkespriserna. Justeringen av priserna ska ses mot bakgrund av högt utbud och omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet på marknaden. 2019 har hittills varit ett starkt år för Mellanskog. Inför 2020 ligger fokus på fortsatt hög aktivitet i skogen och en kraftsamling för att kunna hjälpa de medlemmar som drabbats av skogsskador säger vd Fredrik Munter.

Prisjusteringar 7 oktober 2019

Massaved
-20 kr/m3fub i hela Mellanskogs geografi, samtliga trädslag.

Talltimmer
-10 kr till – 40 kr/m3to beroende på geografi

Grantimmer
-20 kr till -40 kr/m3to beroende på geografi

För frågor, vänligen kontakta
Fredrik Munter, vd Mellanskog
Tel: 010-482 80 01