Kallelse till extrastämma

Verksamhetsåret 2019 var framgångsrikt för Mellanskog med rejäla resultat både i rörelsen och finansiellt. När coronapandemin med oförutsebar verkan drabbade världen, dess människor och marknader, valde styrelsen dock att avstå från att föreslå ordinarie föreningsstämma beslut om värdeöverföring.

Nu kallar styrelsen utsedda fullmäktige till extra föreningsstämma. Stämman kommer att äga rum onsdagen den 4 november 2020 kl. 10.00-12.00 via den digitala mötesplattformen Teams. Extrastämman hålls för ställningstagande om vinstutdelning till medlemmarna.

Osäkerheten om coronavirusets långsiktiga påverkan på världsekonomin och för Mellanskog relevanta marknader kvarstår. Trots årets särskilda förhållanden har föreningens verksamhet utvecklats väl. Styrelsen bedömer att verksamheten även under resterande del av året kommer att vara positiv. Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar är vinstutdelning därför rimlig.

Styrelsen kommer att föreslå extrastämman beslut om vinstutdelning. Styrelsens förslag fastställes vid ett sammanträde den 20 oktober och tillsändes därefter fullmäktige via e-post tillsammans med fullständig dagordning.

Utsedda fullmäktige har kallats via e-post den 14 oktober. Har du inte nåtts av kallelsen? Ta kontakt med Cherie Halvarsson som nås via e-post: cherie.halvarsson@mellanskog.se eller telefon: 010-482 80 02.