Stark efterfrågan lyfter Mellanskogs kvartalsresultat

Efterfrågan på råvaror från skogen fortsätter att vara mycket hög och Mellanskog redovisar ett starkt kvartalsresultat. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 44 Mkr (33).

I stora delar av Mellanskogs geografi har drivningsförhållandena varit goda under det första kvartalet och takten i produktionen har varit hög. Levererade volymer ligger fortsatt på en historiskt hög nivå. Föreningens leveranser ökade med en procent jämfört med föregående år. Resultatet för perioden blev 45 Mkr (35).

– Europa behöver produkter som odlas i den svenska skogen mer än någonsin – sågade trävaror, energi och förpackningsmaterial. Medarbetarna på Mellanskog har gjort fantastiska insatser för att möta efterfrågan på marknaden, samtidigt har pandemin fortsatt påverkat vår verksamhet och omvärldsläget har varit utmanande, säger vd Fredrik Munter.

Den första halvan av kvartalet präglades av ovanligt höga sjukskrivningstal, till följd av covid-19. På kostnadssidan finns en tydligt negativ trend med ökade kostnader för bland annat transport och avverkning. Den oklara tillämpningen av skogspolitiken fortsätter att vara oroande.

– Begränsningar i brukandet drabbar enskilda skogsägare men vi ser också effekter för Mellanskog som förening. Vi befinner oss i en historisk osäkerhet vad gäller förutsättningarna att bedriva skogsbruk, det behöver ändras snarast, säger vd Fredrik Munter.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar skogsnäringen, inte minst genom ökade energipriser och en turbulent marknad. Kriget märks också i brist på arbetskraft inom skogsvården. Ukraina ligger nära Sverige på många plan och det mänskliga lidandet är stort. Mellanskog har tillsammans med Norra Skog genomfört en insamling till förmån för UNHCR.

Nyckeltal

  • Omsättning 1 141 Mkr (1 040)
  • Leveranser 1,6 Mm³fub (1, 6 Mm³fub)¹
  • Rörelseresultat 44 Mkr (33)
  • Finansnetto 1 Mkr (2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 224 Mkr (161)
  • Likviditet 2 103 Mkr (1 755)
  • Finansiell nettoskuld² 82 Mkr (253)

¹ m³fub = kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Ytterligare information lämnas av:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Marie Wickberg, hållbarhetschef Mellanskog, 010-482 80 42

Ta del av balans- och resultaträkningen i tabellen nedan eller i detta dokument:
Resultat- och balansräkning Mellanskog kvartal 1 2022

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr

2022-03-31

2021-03-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1 141

1 040

Övriga rörelseintäkter

1

0

Summa rörelseintäkter

1 141

1 040

Rörelsekostnader

-1 097

-1 005

Avskrivningar

0

-1

Summa rörelsekostnader

-1 098

-1 006

Rörelseresultat

44

33

Finansiella intäkter och kostnader

1

2

Resultat efter finansiella poster

45

35

Skatt

-9

-7

Årets resultat

36

28

BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr

2022-03-31

2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

23

23

Finansiella anläggningstillgångar

898

898

Summa anläggningstillgångar

921

921

Omsättningstillgångar
Varulager

61

78

Kortfristiga fordringar

544

697

Kortfristiga placeringar

1 426

1 371

Kassa och bank

677

410

Summa omsättningstillgångar

2 708

2 557

Summa tillgångar

3 628

3 478

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

266

262

Fritt eget kapital

568

532

Summa eget kapital

834

795

Räntebärande skulder

2 185

2 084

Icke räntebärande skulder

609

599

Summa skulder

2 795

2 683

​​​​​​​Summa eget kapital och skulder 3 628 3 478