Skarp kritik när Mellanskog lämnar synpunkter på Skogsutredningen


Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras.

Mellanskog menar bland annat att de enskilda skogsägarna inte får tillräckligt utrymme i utredningen och att flera förslag kommer att missgynna dem starkt. Bland annat kritiseras förslagen om omfattande ytterligare avsättningar i den fjällnära skogen, införandet av det så kallade kunskapskravet och framtida utpekade avsättningar på tre miljoner hektar.

– Vi förväntade oss en äganderättsutredning men fick raka motsatsen; en utredning som sida upp och sida ner fokuserar på att ta skog ur bruk. Det håller inte, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers.

I vissa bygder i Mellanskogsland riskerar utredningens förslag att få enorma konsekvenser. Det handlar tillexempel om Härjedalens kommun där 16 procent av den produktiva skogsmarken som idag ligger utanför formellt skydd föreslås tas ur bruk. 37 procent av avsättningarna ska tas från enskilda skogsägares mark.

I ett första skede pekas drygt 700 000 hektar ut för formella avsättningar. I ett andra skede beskrivs ”konfliktytor” kopplade till biologisk mångfald som motsvarar tre miljoner hektar, eller nästan 13 procent av Sveriges totala produktiva skogsmark.

Särskilt problematiskt ur ett skogsägarperspektiv är det så kallade kunskapskravet. Kravet innebär ett systemskifte i naturvårdsarbetet där fokus flyttas från miljöer och strukturer som gynnar biologisk mångfald, till fokus på enskilda arter. Skiftet skulle sannolikt få stora konsekvenser för enskilda skogsägares brukande. Exakt hur förslaget skulle påverka är dock omöjligt att svara på eftersom utredningen vid upprepade tillfällen konstaterar att; hur ett sådant krav i praktiken kommer att se ut ska avgöras av rättspraxis. Det går helt enkelt inte att förutse i dagsläget och besluten skulle återigen flytta från politik till domstolar.

– Vi kan inte köpa grisen i säcken, det duger inte att lägga så här omvälvande förslag utan att ta reda på vad de innebär för 330 000 skogsägare i praktiken. Vi vill använda vårt remissvar för att berätta om skogsägarnas vardag, drivkrafter och engagemang, de förtjänar det utrymmet, avslutar Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Läs remissvaret i sin helhet här:
Remissvar Skogsutredningen Mellanskog 

Pressbild på Karin Perers, fri för publicering i samband med artikel om detta pressmeddelande, finns att hämta här.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog, 070-568 08 30
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42