God avsättning trots snabba marknadskast

Välta i skogen

Just nu är världen upp och ned. Men Mellanskogs virkeschef Lars Magnusson håller stadigt fast vid föreningens marknadsstrategi – att bredda marknaden genom att aktivt leta avsättning för medlemmarnas virke. När en marknad faller finns det ofta en möjlighet någon annanstans. Även i coronatider.

Text och foto: Sverker Johansson/Bitzer

Under det senaste året har vi sett handelskonflikter, politisk osäkerhet, svag BNP-tillväxt, dämpad handel och fallande produktion vad gäller många skogsindustriprodukter. Och just då vissa ljusningar började skönjas i form av ökade massa- och trävarupriser drabbades världen av pandemin.

– Att prognostisera virkesmarknaden är extremt svårt just nu, konstaterar Lars Magnusson. Den är intimt förknippad med hur pandemin utvecklas – och därmed hur marknader och hushåll över snart sagt hela världen påverkas vad gäller konsumtion och byggande. Här spelar olika typer av stimulanspaket också in. Men det dröjer innan vi ser stabilitet.

Har Sverige någon särskild fördel i det här läget?
– Ja, dels har vi inte stängt samhället utan håller igång produktionen, dels är den svenska kronan fortsatt svag. Det gör att våra produktionskostnader är lägre än konkurrenternas och exportkunderna får mer virke för pengarna, så de vänder sig till Sverige.

Trävaror

Europa är fortfarande den viktigaste trävarumarknaden för de nordiska länderna. Kontinentens nedstängning är påtaglig.

– Att både Sydeuropa och Storbritannien har stängt sina arbetsplatser i så stor omfattning påverkar förstås flödena. Vi påverkas generellt av produktionsbegränsningar hos våra kunder och har omförhandlat en del volymer. Samtidigt är det en ryckig marknad, där bl.a. kunder i Storbritannien plötsligt släpper in en del volymer.

– Men den svenska byggvaruhandeln går som tåget. Folk är korttidspermitterade eller jobbar hemma, då rustar man också sina hus och bygger altaner. Så där landar ovanligt stora volymer nu.

Den viktiga marknaden i Nordafrika och Mellanöstern påverkas negativt av att oljepriset kollapsat. Efterfrågan på olja har sjunkit kraftigt under världens lock-down, medan de oljeproducerande länderna desperat försöker trycka ut olja på marknaden. Köpkraften förväntas sjunka i de här länderna och i så fall hämma import och byggande. Även i USA har priserna på virke sjunkit drastiskt. Å andra sidan öppnade det väldiga Kina försiktigt upp efter sin karantän under slutet av april.

– Där kan efterfrågan normaliseras relativt snabbt, hoppas Lars Magnusson. Det blir i så fall snabbt stora volymer, de har ju en mycket stor förbrukning av virke. Men transporten av virke dit bygger på returtransporter i container – och det bygger i sin tur på att vi har en stor import av varor från Kina. När den motorn nu stannat upp så finns inte samma tillgång till containers – och transportpriserna går upp.

Men den svenska byggvaruhandeln går som tåget. Folk är korttidspermitterade eller jobbar hemma – då rustar man också sina hus och bygger altaner.

Massa och papper

Massabruken går för fullt, orderböckerna är fulla. Hygienprodukterna är efterfrågade och man har dessutom ställt om en del volymer till filtermassa för bl.a. andningsskydd. Förpackningsindustrierna har också fortsatt hög efterfrågan på sina produkter, medan tryckpappersbruken har begränsat sin produktion – framför allt direktutskick och reklam för handeln nere på kontinenten har drabbats av en drastisk nedgång.

Bränsle

Det har varit varmt månad efter månad och bränslemarknaden är svag. Kunderna har generellt större lager efter vintern än de tänkt sig. Å andra sidan kan begränsningarna på sågverkssidan leda till brist på spån och bark, som normalt går till värmeverken. Och stillestånden i Europas byggsektor kan leda till brist på importerad flis från rivningsvirke.


Virkesmarknaden just nu

Söder om Dalälven (främst Mälardalen och södra Värmland)
”Fokus på granbarkborrens härjningar, där våra medlemmar prioriteras. Priserna på skadat virke har sjunkit på grund av det höga utbudet. Stora lager vid väg, i kombination med sågverkens begränsningar och höga lagernivåer, gör att vi inte kan avverka i den utsträckning som vi och våra medlemmar skulle vilja under försommaren. Men inför leveransstarten i juli-augusti räknar vi med normal avsättning igen.”

Norr om Dalälven
”Det finns en marknad för alla typer av avverkningar och kapaciteten att utföra dem. Här har vi ännu ingen påverkan från granbarkborreangrepp som är märkbar.”