Fortsatt stabil utveckling för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för tredje kvartalet 2020. Leveranser och omsättning ökar jämfört med samma period föregående år och kvartalets resultat visar en fortsatt stabil utveckling för föreningen.

– Omvärlden fortsätter att vara osäker men Mellanskogs verksamhet är stabil. Vi ser en hög aktivitet hos skogsägarna, inte minst när det gäller skogstjänster som röjning och markberedning, det innebär långsiktiga investeringar i starkare och rikare skogar, säger vd Fredrik Munter.

Mellanskog redovisar ett resultat för årets första tre kvartal på 21 Mkr (93) före skatt. Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre industripriser i virkesaffären. Finansnettot minskar kraftigt på grund av vårens turbulens på de finansiella marknaderna samt utebliven utdelning från Setra Group.

Efter sommaren har årets skador av granbarkborre summerats och Mellanskog konstaterar återigen omfattande angrepp vilket kommer att prägla verksamheten kommande år.

– Mellanskog har säkrat avsättning för att kunna hantera stora volymer skadad skog, bland annat genom fler terminaler och utökade virkesleveranser ut ur det drabbade området. Vi har ett utmanande år framför oss som kommer att kräva mycket av föreningen samt hög aktivitet och uppmärksamhet hos skogsägarna, avslutar vd Fredrik Munter.

Föreningens leveranser ökade under perioden med 7 procent. Omsättningen på skogstjänster ökade med 10 procent jämfört med föregående år.

Nyckeltal
• Omsättning 2 633 Mkr (2 607)
• Leveranser 3 894 km³fub¹ (3 653 km³fub)¹
• Rörelseresultat 31 Mkr (37)
• Finansnetto -10 Mkr (56)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 Mkr (127)
• Likviditet 1 456 Mkr (1 371)
• Finansiell nettoskuld2 -419 Mkr (-399)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.

Resultat för kvartal 3 2020, inklusive balansräkning och resultaträkning 

Ytterligare information lämnas av Fredrik Munter, vd Mellanskog
010-482 80 01

RESULTATRÄKNING     
Belopp i Mkr  2020-09-30  2019-09-30 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning  2 631  2 605 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelseintäkter  2 633  2 607 
Rörelsekostnader  -2 600  -2 566 
Avskrivningar  -2  -4 
Summa rörelsekostnader  -2 602  -2 570 
Rörelseresultat  31  37 
Finansiella intäkter och kostnader  -10  56 
Resultat efter finansiella poster  21  93 
Skatt  -4  -8 
Årets resultat  16  85 
 
BALANSRÄKNING 
Belopp i Mkr  2020-09-30  2019-12-31 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar  22  23 
Finansiella anläggningstillgångar  633  633 
Summa anläggningstillgångar  655  656 
Omsättningstillgångar 
Varulager  120  85 
Kortfristiga fordringar  610  523 
Kortfristiga placeringar  1 156  1 158 
Kassa och bank  299  276 
Summa omsättningstillgångar  2 185  2 041 
Summa tillgångar  2 841  2 698 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Bundet eget kapital  265  268 
Fritt eget kapital  174  157 
Summa eget kapital  438  425 
Räntebärande skulder  1 875  1 859 
Icke räntebärande skulder  527  414 
Summa skulder  2 402  2 273 
Summa eget kapital och skulder  2 841  2 698