Ett starkt första kvartal

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2019. Rörelseresultatet blev 39,9 Mkr vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år.

– Bedömningen är att efterfrågan är fortsatt god, men att toppen på högkonjunkturen är passerad nu, utvecklingen på i första hand sågade trävaror är osäker för andra halvåret, säger VD Sture Karlsson.

Sture KarlssonSture Karlsson

Ökning drivs av högre volymer

Omsättningen för första kvartalet blev 997 Mkr (862). Föreningen levererade 1 461 tm3fub (1 401). Rörelseresultatet blev 39,9 Mkr (19,1). Ökningen i rörelseresultatet drivs främst av högre volymer och priser samt god logistik. Under kvartalet avslutades huvudparten av avverkningarna i brandområdet, arbetet efter stormen Alfrida fortsätter.

Finansnettot uppgår till 1,9 Mkr (-2,5). Resultat efter skatt uppgår till 32,9 Mkr (13,0).

Periodens kassaflöde uppgick till 156,3 mkr, drivet av resultat, positiv förändring av rörelsekapitalet samt ökad inlåning från medlemmarna.

Utdelning från Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 83 Mkr (92). Koncernens finansiella ställning är stark. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

– Med detta kvartalsbokslut tillsammans med utdelning från Setra Group om 56,9 Mkr står Mellanskog väl rustade inför framtiden, avslutar VD Sture Karlsson.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Resultat och balans

Pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Tel: 010-482 80 01