Våra miljömål

Familjeskogsbruket präglas av mångfald, stolthet och miljömedvetenhet. Skogsbruk gör vårt samhälle mer hållbart och vår miljö bättre i takt med att skogens produkter ersätter plast, olja och betong.

Sveriges skogsägare tar ett betydligt större ansvar för miljö och biologisk mångfald än vad som är lagstadgat. Mellanskog har fyra övergripande miljömål som utvärderas och revideras varje år. Ryggraden i vårt miljöarbete är vår standard för miljö samt våra certifieringar. Vi anlitar bara miljöcertifierade entreprenörer.

Frivilliga avsättningar

Drygt fyrtio procent av medlemmarnas skogar är miljöcertifierade enligt PEFC, och våra certifierade medlemmar har frivilligt avsatt cirka 50 000 ha produktiv skogsmark för naturvårdsändamål. Utöver de frivilliga avsättningarna tas också generell hänsyn vid varje avverkning.

Vi är stolta över vårt och våra medlemmars bidrag till ett hållbart samhälle.

Mellanskogs miljömål för 2021

1. Öka tillväxten på medlemmarnas fastigheter med 10 % till 2030.

2. Alla avverkningar på certifierade fastigheter ska vara godkända enligt PEFC-krav gällande färsk död ved.

3. Inga allvarliga körskador förekommer.

4. Transporteffektivitet; utförda transporter ska nå minst 95 % jämfört med optimal körning.