Policy för socialt ansvarstagande

Skogsägarna Mellanskog är certifierat enligt PEFC™ och har därmed åtagit sig att följa PEFC's gällande standarder.

Skogsägarna Mellanskogs policy för socialt ansvarstagande innebär att:

  • Mellanskog verkar för ett fritt, lönsamt och långsiktigt uthålligt familjeskogsbruk. Genom ett hållbart brukande av skog, mark och vatten kan vi optimera familjeskogsbrukarnas långsiktiga avkastning med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga krav.
  • Mellanskog arbetar för en god och säker arbetsmiljö som främjar hälsa och likabehandling för anställda och entreprenörer inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis.
  • Gällande lagstiftning ska följas av både egna anställda och av anställda hos anlitade entreprenörer.
  • Mellanskog respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och accepterar inte barnarbete enligt ILO-konventionen 138.
  • Mellanskog upprätthåller affärsmässiga relationer med våra entreprenörer. Skriftliga affärsavtal som följer gällande lagstiftning och ABSE 09 upprättas och arkiveras. Mellanskog följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser.
  • Mellanskog avtalar med våra anställda om löner och ersättningar enligt gällande lagar och avtal mellan arbetsmarknadens parter.
  • Organisationen rekryterar medarbetare med hög kompetens och vi strävar efter ökad mångfald. Mellanskog bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete som omfattar såväl kompetensutveckling som affärs- och verksamhetsutveckling.
  • Mellanskog stödjer principen om en bärkraftig landsbygdsutveckling. Lönsamma och livskraftiga företag är en förutsättning för en levande landsbygd och Mellanskog strävar efter att behålla och utveckla arbetstillfällen och konkurrenskraft i vårt verksamhetsområde.
  • Mellanskog värnar allemansrätten utifrån ramen om frihet, ansvar och skyldigheter samt utifrån att skogsägarna inte ska lida ekonomisk skada eller hindras från att nyttja sin mark. Skogsmiljöns rekreationsvärden för lokalbefolkningen beaktas vid skogsbruksåtgärder.
  • Relationen mellan skogsbruk och rennäring bygger på ömsesidig respekt för olika behov av markanvändning. Mellanskog följer PEFC-standarden om hänsyn till rennäringens intressen.

Skogsägarna Mellanskog ek. för.
februari 2016