Nyckelbiotopspolicy

Mellanskog avverkar ej skogar som Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotoper.

Undantaget är avverkning, som i samråd med Skogsstyrelsen, bedömts förstärka eller gynna de naturvärden som finns i nyckelbiotopen, s.k. naturvårdande skötsel.

I de fall certifierade medlemmar, med frivilliga naturvårdsavsättningar på minst 5% av den produktiva skogsmarksarealen, berörs av nyckelbiotopsregistrering skall i första hand den frivilliga avsättningen anpassas till dessa arealer.

I de fall nyckelbiotopsregistreringen överskrider 5% av den produktiva skogsmarksarealen skall den certifierade medlemmen erhålla rådgivning för väckande av ersättningsanspråk gentemot staten i form av antingen naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat.

Förtydligande

Mellanskogs miljö-, nyckelbiotops-, och körskadepolicy gäller i skog och på skogsmark, det vill säga där skogsbruk är den pågående och fortsatta markanvändningen. Ibland omförs skog till annan markanvändning, det kan vara en väg, bostäder, kraftledningsgator, järnväg, jordbruksmark eller annat. Detta får ske först efter beslut eller prövning av stat, kommun, myndigheter eller domstolar. I denna prövning ingår att väga miljö- och naturvärden mot samhällets intressen av infrastruktur eller olika former av näringsverksamhet.

Mellanskog har inget att göra med denna prövning och vi har ingen policy för mark för annat ändamål än skog. Vi lämnar t.ex. inte evighetsträd eller högstubbar på det som är tänkt att bli väg när vi medverkar vid denna typ av avverkning.