Miljöpolicy

Mellanskog ska inom samtliga enheter verka för ett fritt, aktivt, lönsamt och miljömedvetet familjeskogsbruk.

Det ska vi göra genom:

  • att följa för verksamheten aktuell miljölagstiftningtecknade träd
  • att skapa balans mellan miljö, äganderätt, ekonomi och social hänsyn
  • att begränsa negativ miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt
  • att iaktta god hushållning med resurser
  • att verka för ett ansvarsfullt uthålligt familjeskogsbruk med god hänsyn till miljö-och kulturmiljövård.
  • att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt med särskilt fokus på för varje tidpunkt aktuella miljömål
  • att föra en öppen dialog om miljöarbetet med forskare, myndigheter och ideella organisationer
  • att verka för en biobaserad ekonomi
  • att långsiktigt uppfylla våra bindande krav.

Skogsägarna Mellanskog ek. för.
November 2020

Förtydligande

Mellanskogs miljö-, nyckelbiotops-, och körskadepolicy gäller i skog och på skogsmark, det vill säga där skogsbruk är den pågående och fortsatta markanvändningen. Ibland omförs skog till annan markanvändning, det kan vara en väg, bostäder, kraftledningsgator, järnväg, jordbruksmark eller annat. Detta får ske först efter beslut eller prövning av stat, kommun, myndigheter eller domstolar. I denna prövning ingår att väga miljö- och naturvärden mot samhällets intressen av infrastruktur eller olika former av näringsverksamhet.

Mellanskog har inget att göra med denna prövning och vi har ingen policy för mark för annat ändamål än skog. Vi lämnar t.ex. inte evighetsträd eller högstubbar på det som är tänkt att bli väg när vi medverkar vid denna typ av avverkning.