Körskadepolicy

Mellanskog följer en branschgemensam miljöpolicy när det gäller körskador.

Utdrag ut broschyren om körskador på skogsmark:

“Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. Syftet med en branschgemensam miljöpolicy är att uppnå samsyn och en gemensam målbild kring körskador på skogsmark.”

Branschgemensam policy mot körskador

Förtydligande

Mellanskogs miljö-, nyckelbiotops-, och körskadepolicy gäller i skog och på skogsmark, det vill säga där skogsbruk är den pågående och fortsatta markanvändningen. Ibland omförs skog till annan markanvändning, det kan vara en väg, bostäder, kraftledningsgator, järnväg, jordbruksmark eller annat. Detta får ske först efter beslut eller prövning av stat, kommun, myndigheter eller domstolar. I denna prövning ingår att väga miljö- och naturvärden mot samhällets intressen av infrastruktur eller olika former av näringsverksamhet.

Mellanskog har inget att göra med denna prövning och vi har ingen policy för mark för annat ändamål än skog. Vi lämnar t.ex. inte evighetsträd eller högstubbar på det som är tänkt att bli väg när vi medverkar vid denna typ av avverkning.