Utdelning/efterlikvid

Nedan hittar du frågor och svar om efterlikvid och utdelning av räntan på insatskapitalet.

Utdelning/Efterlikvid för 2018 till våra medlemmar fastställdes vid föreningsstämman den 15:e maj 2019 till 2,7% på inmätt virkesvärde och är nu genomförd. Du som är medlem och har inmätt virkesvärde 2018 har fått ett brev med besked om din efterlikvid. Här kommer svar på de vanligaste frågorna.

Hur beräknas efterlikviden?

Efterlikvid beräknas med 2,7% på inmätta volymers virkesvärde(brutto) enligt kontrakteringsvillkoren. Virket ska vara inmätt under 2018.

För vilka sortiment beräknas efterlikvid?

Efterlikviden beräknas på alla inmätta sortiment under 2018.

Jag har inte fått mina avräkningar redovisade för 2018, hur kan ni då betala ut efterlikvid?

Oavsett om era kontrakt är redovisade, utbetalda eller lagda på betalplan är det inmätta volymers värde som ligger till grund för beräkningen. Vill ni få underliggande kontrakt redovisade kontakta er skogsinspektor. Även om underliggande kontrakt är lagda på betalplan redovisas efterlikviden ut. På avräkningsnotan framgår vilka kontrakt som har inmätta volymer under 2018 och berättigar efterlikvid. Enbart självkostnadskontrakt berättigar efterlikvid.

Varför får inte alla med inmätta volymer efterlikvid?

Enbart medlemmar får efterlikvid. Vill du bli medlem kontakta din skogsinspektor. Du får efterlikvid för alla inmätta volymer under 2018 oavsett när under 2018 vi fått in din ansökan. Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2018 kommer du få efterlikvid för alla inmätta volymer 2018 eftersom utträdesdatum är 2018-12-31 om ansökan inkommit före 2018-11-30.

Varför får jag två avräkningsnotor i två försändelser för årets utdelning?

Räntan beräknas på Insatskapitalet som är bokfört på ditt medlemsnummer. Efterlikviden beräknas på virkesvärdet som bokförs på verksamheten ”fastigheten”. Beräkningarna sker skilt från varandra och ska även beskattas olika av mottagaren.

Måste jag skatta för efterlikviden?

Ja efterlikviden ska deklareras som intäkt av virke. Mellanskog skickar inte någon kontrolluppgift på efterlikviden utan den ska tas upp som virkesersättning i NE bilagan. För räntan på insatskapital skickar Mellanskog kontrolluppgift – Utdelning mm på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE bilagan.

Utdelning ränta på insatser – frågor & svar

Mellanskogs ränta på insatskapitalet fastställdes till 2,5% vid föreningsstämman den 15:e maj 2019 och utbetalningen är genomförd.

Du som är medlem har får ett brev med besked om din ränta på ditt insatskapital per 2018-12-31 med information om ränteberäkningen. Här kommer svar på de vanligaste frågorna.

Hur beräknas utdelningsräntan på insatser?

Räntan beräknas med 2,5% på insatskapitalet per 2018-12-31.

Varför ett merkonto till, det krånglar bara till det?

Saknar vi bankkonto kopplat till ditt medlemsnummer sätter vi in räntan på ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer.

När ska jag skatta för utdelningen?

Utdelningen sker 2019 och ska beskattas för inkomståret 2019. Mellanskog skickar kontrolluppgift – Utdelning mm på delägarrätter. Utdelningen läggs som inkomst av kapital på innehavaren av insatserna men kan flyttas/rättas till näringsverksamheten i NE bilagan.

Varför får jag utdelning? Jag begärde utträde 2018.

Har du valt att avsluta ditt medlemskap under 2018 kommer du få ränta på ditt insatskapital 2018 eftersom utträdesdatum är 2018-12-31 om ansökan inkommit före 2018-11-30.