. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Inköpspolicy för skogsråvara

Mellanskog ska för all sin anskaffning av skogsråvara uppfylla de krav som gäller för certifiering enligt PEFC samt .

Mellanskog köper ej in skogsråvara som har följande ursprung:

  • Avverkning som står i strid mot gällande lagstiftning.
  • Avverkning i känd nyckelbiotop. Undantag gäller om avverkningen syftar till utveckling av nyckelbiotopens naturvärden och föregåtts av dokumenterat samråd med Skogsstyrelsen.
  • Genetiskt modifierade träd.
  • Områden med allvarliga sociala konflikter, t ex där hävdvunnen eller laglig nyttjanderätt tydligt kränkts eller där allvarlig konflikt med ursprungsbefolkning föreligger.
  • Virke från områden som bidrar till avskogning och omföring av naturskog till plantager i stor skala på nationell eller regional nivå.
  • Virke från skogsbruksverksamhet som inte följer lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkningen sker.

 

Om säljare av skogsråvara bryter mot denna överenskommelse har Mellanskog rätt att omedelbart avbryta virkesmottagningen enligt avtalet utan rätt för säljare att kräva ersättning.

Mellanskogs licensnummer för FSC Spårbarhet är FSC-C007284. Frågor om Mellanskogs FSC certifiering skickas till Mellanskogs miljöansvarig.

Denna policy ska hållas tillgänglig för allmänheten genom publicering på Mellanskogs officiella hemsida samt genom utskick av kopia efter förfrågan.

Synpunkter och ev klagomål på denna policy eller berörda certifieringssystem, skickas till Mellanskogs miljöansvarig.

Förtydligande

Mellanskogs miljö-, nyckelbiotops-, och körskadepolicy gäller i skog och på skogsmark, det vill säga där skogsbruk är den pågående och fortsatta markanvändningen. Ibland omförs skog till annan markanvändning, det kan vara en väg, bostäder, kraftledningsgator, järnväg, jordbruksmark eller annat. Detta får ske först efter beslut eller prövning av stat, kommun, myndigheter eller domstolar. I denna prövning ingår att väga miljö- och naturvärden mot samhällets intressen av infrastruktur eller olika former av näringsverksamhet.

Mellanskog har inget att göra med denna prövning och vi har ingen policy för mark för annat ändamål än skog. Vi lämnar t.ex. inte evighetsträd eller högstubbar på det som är tänkt att bli väg när vi medverkar vid denna typ av avverkning.

Skogsglänta

Läs mer om vårt miljöarbete.

Länktips

PEFC - skogsbruk och spårbarhet
FSC - spårbarhet