. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
Pressmeddelande 8 MAJ 2018

Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2018.

Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr och minskade något jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på svåra väderförhållanden i kombination med kapacitetsbrist på transportsidan.

– Det här är ett stabilt kvartalsresultat för Mellanskog. Vi har höjt priserna rejält under våren och ser en hög aktivitet hos våra skogsägare. Snön är äntligen borta och vi tar med oss en god fart in i sommaren, säger VD Sture Karlsson.

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Sture Karlsson

Omsättningen för kvartal 1 blev 862 Mkr (857). Föreningen levererade 1 401 tm3fub (1 403). Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr (27,6). Minskningen i rörelseresultat drivs främst av lägre marginal biobränsleaffären samt produktions- och leveransproblem i virkesaffären. Försvårande väderförhållanden avseende avverkningsmöjligheter i delar av Mellanskogs område har hämmat produktionen och kapacitetsbrist avseende transportresurser har reducerat den levererade virkesvolymen.

Finansnettot uppgår till -2,5 Mkr (-2,7). Resultat efter skatt uppgår till 13,0 Mkr (19,5).

Periodens kassaflöde uppgick till 15,8 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 1 104 (989) Mkr vid periodens slut.

Utdelning från Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 92 Mkr (33). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 2 (10) procent. Årsstämman i Setra Group AB beslutade om utdelning med 1,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2017, totalt ca 58 Mkr. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här finns pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01