. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 24 JAN 2017

Ökat resultat för Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr.

– Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året. Till följd av detta har vi kunnat öka produktionen och tillsammans med en gynnsam valutautveckling har det bidragit till att vi kunnat öka vårt resultat. Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på trävaror och en bättre lagersituation än vid samma tidpunkt förra året. Det gör att vi ser positivt på utvecklingen av trävarumarknaden under 2017, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

I december tecknades avtal med Bergs Timber avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Transaktionen har slutförts i januari 2017.

Under året har Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, och hyvleriverksamheten i Valbo sålts. Resultatet från försäljningarna tillsammans med försäkringsersättning avseende brand redovisas som engångsposter och uppgår till 38 Mkr. Föregående år redovisades avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 19 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2016 uppgick till 185 (269) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 115 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 9 (17) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, motsvarande 100 Mkr.

Nyckeltal

okt-dec (3 mån)

 

jan-dec (helår)

 

 

2016

2015

 

2016

2015

Nettoomsättning, Mkr

1000

986

 

4 043

4 218

Rörelseresultat, exkl engångsposter, Mkr

28

-31

 

115

66

Rörelseresultat, Mkr

67

-31

 

153

47

Resultat efter skatt, Mkr

47

-28

 

103

20

Rörelsemarginal, exkl engångsposter, %

2,8

neg

 

2,8

1,6

Avkastning på operativt kapital, %, RTM

 

 

 

10,4

3,0

Kassaflöde, Mkr

-10

-5

 

185

269

För ytterligare information, kontakta gärna Setra:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96
Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

-----------------------
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.
-----------------------
Övrigt:
Mellanskog är delägare i Setra till 49 %.