. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog gör historiskt resultat
Pressmeddelande 25 JAN 2018

Kraftigt ökad vinst för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2017. Efter utdelning från träindustriföretaget Setra Group landar Mellanskogs resultat efter skatt för helåret 2017 på 82,7 miljoner kronor (15,8). Föreningens rörelseresultat uppgår till 40,4 Mkr (22,3).

– Mellanskog gör ett historiskt bra resultat. Vårt mål har varit att insatskapitalet ska återställas och att vi ska kunna ge våra medlemmar utdelning. Det målet är nu nått med råge. Som ordförande är jag mycket stolt över de insatser som gjorts, säger Karin Perers.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen blev 3 036 Mkr (2 858). Föreningen levererade 4 725 tm3fub (4 441). Rörelseresultatet blev 40,4 Mkr (22,3). Finansnettot uppgår till +51,9 Mkr (-3,3), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag med 49,5 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 82,7 Mkr (15,8).

- Den kraftiga resultatökningen beror på högre volymer och förbättrad marginal i virkesaffären. Under året har vi kunnat höja massavedspriset, vilket varit efterlängtat. Till sist kan jag konstatera att resultatet hade varit omöjligt utan trogna medlemmar och duktiga medarbetare som jobbat hårt för föreningens bästa, säger VD Sture Karlsson.

Periodens kassaflöde uppgick till 141,1 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 988,7 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 159 Mkr (153). Rörelseresultatet för 2017 är 179 Mkr justerat för engångsposter. Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till -2 (9) procent. Styrelsen i Setra föreslår en utdelning om 1,12 kr per aktie för 2017, motsvarande 58 Mkr. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat och balans

Hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:
Karin Perers, ordförande i Mellanskog. Tfn 070-568 08 30 
Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson, vd Mellanskog
Sture Karlsson