. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 22 NOV 2016

Mellanskogs yttrande om Sveriges första nationella skogsprogram

Skogsägarföreningen Mellanskog välkomnar initiativet till ett nationellt skogsprogram. Programmet kan bli ett väsentligt verktyg för att förverkliga målet om det biobaserade samhället – ett samhälle i samklang med naturen.

Vi glädjer oss åt regeringens intentioner att ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”

Tillsammans med representanter från skogens hela värdekedja har Mellanskog deltagit i arbetet med att ta fram underlag till regeringen. Vi vill lyfta fram följande fem punkter att hålla extra fokus på i det fortsatta arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram:

  1. Biobaserat samhälle behöver aktivt skogsbruk!
  2. Respektera den grundlagsskyddade äganderätten!
  3. Skogen är en resurs för industriell utveckling!
  4. Skogarna är värdefulla på många sätt!
  5. Hela Sverige behöver ett kunskapskliv för skogen!

 

Biobaserat samhälle behöver aktivt skogsbruk

Det nationella skogsprogrammet måste tydliggöra att produktion av timmer, massaved och biobränsle är avgörande för omställningen till bioekonomi och den självklart bärande delen för mångbruk av skog. Klassisk skogsproduktion är en nyckel till att nå miljömålet om hållbar utveckling vilket innebär en ökad virkesproduktion.

Respektera den grundlagsskyddade äganderätten

Äganderätten måste respekteras. När hänsyn till unika arter eller särpräglad natur inskränker brukanderätten, måste markägaren alltid erhålla full kompensation, ekonomiskt eller genom ersättningsmark. Frivilliga lösningar bör sökas i första hand.

Skapas inte rättssäkra regler och tillämpningar, undergrävs förutsättningarna för både skogsbruk och miljöhänsyn.

Skogen är en resurs för industriell utveckling 

Sverige som nation har stora skogar och goda förutsättningar för nyindustrialisering. På en planet, där skog i dag inte kan växa i alla regioner och alla världsdelar, har Sverige som skogsland ett internationellt ansvar att producera material som kan ge fler människor hälsosamma vardagsvillkor. Skogen som svensk exportnäring har på en och samma gång betydelse för svensk ekonomi och internationell solidaritet. Mer forskning och innovationsarbete kan leda såväl biokemi som träbyggnad till internationella framgångar.

Skogarna är värdefulla på många sätt 

 Vi som är skogsägare gläds åt att enskilda personer och familjer besöker våra skogar. Vi ser inga motsättningar mellan skogens nytta genom virkesproduktion och skogens sociala värden i form av upplevelser. De mest älskade skogarna för friluftsliv och bär- och svampplockning är bestånden mellan sista gallring och slutavverkning. Mångbruk av skog måste växa fram i lokalt samspel i respektive bygd – inte planeras fram av en ny myndighet eller forskare.

Hela Sverige behöver ett kunskapskliv för skogen

 ”Mer folk i skogen. Mer skog i folket” sammanfattar två stora behov: Att fler människor i den breda allmänheten, inte minst våra nya svenskar, får kännedom om allemansrätten och lust och längtan att ge sig ut i skogarna. Att hela befolkningen får mer kunskap om och därmed positiv känsla för skogen och skogsbrukets väsentliga roll för det biobaserade samhället.  

Från Mellanskog har Karin Perers deltagit i arbetsgrupp 1 om Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs. Sven-Erik Hammar ingår i programrådet för Nationellt skogsprogram.

En längre version av yttrandet har lämnats till regeringen. 

För mer information kontakta:

Karin Perers, ordförande Mellanskog tel: 070-568 08 30
Sven Erik Hammar, Mellanskogs styrelse tel: 070-691 14 52

Sven-Erik Hammar
Sven Erik Hammar

Karin Perers
Karin Perers