. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 29 OKT 2015

Mellanskog fortsätter att göra skogsägandet enklare

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för kvartal tre. Omsättningen ökar och tillväxten drivs bland annat av ett målmedvetet arbete med tjänsteutbudet, något ökad leveransvolym samt högre andel timmer. Mellanskog fortsätter nu utveckling av tjänstesegmentet, där ytterligare digitala tjänster gör vardagen enklare för skogsägaren.

– Våra skogstjänster blir allt mer efterfrågade. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning inom bland annat skötsel, redovisning och generationsskiften. Det gör skogsägandet enklare och framgången för tjänstesegmentet gläder mig, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog. 

Omsättningen blev 2 122 Mkr, vilket är en ökning med 25Mkr. Till och med kvartal tre har föreningen levererat 3 298 tm3fub (3 274). Rörelseresultatet för de tre första kvartalen blev 2,3 Mkr (22,8). Minskningen består av lägre marginal i rundvirkesaffären beroende främst på högre premier för anskaffning av virke. Finansnettot uppgår till 25,5 Mkr (-12,7) där utdelning från Setra Group och realiserad värdetillväxt i placeringsportföljen bidrar till den positiva utvecklingen. Resultat efter finansnetto uppgår till 27,7 Mkr (7,9).

Det operativa kassaflödet för perioden var -16,4 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 704,7 Mkr vid perioden slut.

Setra Group
Mellanskogs ägarandel i Setra Group är 49,5 % och företaget redovisar ett positivt rörelseresultat för perioden om 78 Mkr (192) inkl. avvecklingskostnader på 21 Mkr. Efterfrågan på trävaror har varit stabil under de tre första kvartalen, men en ökad produktion av trävaror har lett till ett överutbud och en prisnedgång på Setra Groups huvudmarknader i lokala valutor. Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 23,8 Mkr (64,9) vilket påverkar koncernens resultat, ej föreningens.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

RESULTATRÄKNING

 

 

 

Belopp i tkr

15-09-30

 

14-09-30

Rörelsens intäkter

 

 

 

Nettoomsättning

2 120 277

 

 2 094 853

Övriga rörelseintäkter

1 433

 

1 868

Summa rörelseintäkter

2 121 710

 

2 096 721

Rörelsekostnader

-2 113 388

 

-2 067 273

Avskrivningar

-6 034

 

-6 639

Summa rörelsekostnader

-2 119 422

 

-2 073 912

Rörelseresultat

2 288

 

22 809

Finansiella intäkter och kostnader

25 456

 

-12 722

Resultat efter finansiella poster

27 744

 

10 087

Skatt

0

 

-2 219

Årets resultat

27 744

 

7 868

       
       

BALANSRÄKNING

     

Belopp i tkr

15-09-30

 

14-09-30

Tillgångar

     

Anläggningstillgångar

     

Immateriella anläggningstillgångar

19 786

 

25 660

Materiella anläggningstillgångar

4 556

 

5 144

Finansiella anläggningstillgångar

656 364

 

663 020

Summa anläggningstillgångar

680 706

 

693 824

Omsättningstillgångar

     

Varulager

116 686

 

118 250

Kortfristiga fordringar

421 962

 

405 608

Kortfristiga placeringar

599 526

 

581 725

Kassa och bank

105 211

 

48 073

Summa omsättningstillgångar

1 243 385

 

1 153 656

Summa tillgångar

1 924 091

 

1 847 480

       

Eget kapital och skulder

     

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

279 728

 

280 381

Fritt eget kapital

-68 912

 

-107 727

Summa eget kapital

210 816

 

172 654

Avsättningar 

          0

 

         70

Räntebärande skulder

1 389 448

 

1 386 441

Icke räntebärande skulder

323 827

 

288 315

 

 

 

 

Summa skulder

1 713 275

 

1 674 826

Summa eget kapital och skulder

1 924 091

 

1 847 480