. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
Pressmeddelande 23 MAJ 2016

Förbättrad logistik ger bättre resultat

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för kvartal ett. Rörelseresultatet förbättras jämfört med föregående år, vilket till stor del förklaras av en bättre logistik som ger högre marginal i virkesaffären.

– Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar och förbättringar av vår verksamhet, när det gäller logistiken kan vi nu se tydliga resultat. Målet är att skogsägarna ska få ännu större nytta av sin förening, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog.

Omsättningen blev under första kvartalet 785 Mkr (845), vilket är en minskning med 59,6 Mkr. Föreningen levererade 1 288 tm3fub (1 362). Rörelseresultatet blev 12,2 Mkr (11,1). Ökningen består främst av högre marginal i virkesaffären, där effektivare logistik bidrar till det förbättrade utfallet. Finansnettot uppgår till -5,1 Mkr (-1,5) där svag utveckling på de finansiella marknaderna driver utfallet. Resultat efter skatt uppgår till 5,5 Mkr (7,5).

Periodens kassaflöde hade en stark utveckling av rörelsekapitalet och uppgick till +134 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 829 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Mellanskogs ägarandel i Setra Group är 49,5 % och företaget redovisar ett positivt rörelseresultat för perioden om 9 Mkr (24). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 21 (24) procent. Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 2,0 Mkr (6,9) vilket påverkar koncernens resultat, ej föreningens.

Årsstämman i Setra Group AB beslutade om utdelning med 0,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2015. Mellanskogs andel av utdelningen blev 5,1 mkr.

Resultaträkning

Resultat- och balansräkning Q1 Skogsägarna Mellanskog ek. för.

-----------------------------------------------------------------

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01